SPOR

MERKEZ HAKEM KURULUNA YENİ DÜZENLEME

TFF Yönetim Kurulu 2020-2021 sezonunda geçerli olacak, Merkez Hakem Kurulu talimatında yeni değişiklik yaptı.

MERKEZ HAKEM KURULUNA YENİ DÜZENLEME

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 14.08.2020 tarih ve 45 sayılı toplantısında, Merkez Hakem Kurulu Talimatı onaylanarak kabul edildi. Yürürlüğe giren talimatta aşağıdaki hususlarda esaslı değişiklikler yapıldı.

• Video Yardımcı Hakem (VAR) Klasmanı oluşturuldu,

• Profesyonel hakemlerin performansları dikkate alınarak  MHK'nin önerisi ve Yönetim Kurulunun onayıyla yaş sınırının 47'ye çıkartılabileceği düzenlendi,

• İl Hakem Kurulu ve Bölgesel Hakem Kurullarında görev alacak kişiler için, görev yaptıkları il veya bölgede hakem veya gözlemci kadrolarında birinci dereceden akrabalarının olmaması koşulu getirildi,

• Hakemlerle birinci dereceden akrabalık ilişkisi olan kişilerin bu hakemlerin bulunduğu kategoride gözlemci, mentör ve hakem izleme görevlisi olarak görev alamayacakları düzenlendi,

• Gözlemciliğe giriş koşulu olarak daha önce aktif olarak, görsel, işitsel, yazılı (İnternet dahil) ve sosyal medyada futbol yorumcusu olarak görev yapmamış ve halihazırda yapmıyor olma koşulu getirildi.

 

1 TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZHAKEMKURULUTALİMATI

MADDE 1 - AMAÇ Bu talimatın amacı; Merkez Hakem Kurulu ve buna bağlı kurulların yapısı, işleyişi ve görevleri ile hakemlik, gözlemcilik, mentörlük, eğitimcilik ve hakem izleme görevlisi ile ilgili konuların düzenlenmesidir.

MADDE 2 - KISALTMALAR ve TANIMLAR (1)Bu Talimat'ta yer alan; a) TFF : Türkiye Futbol Federasyonu’nu, b) Yönetim Kurulu : TFF Yönetim Kurulu’nu, c) MHK : Merkez Hakem Kurulu’nu, d) PMİK : Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu’ nu e) HİM : Hakem İşleri Müdürlüğü f) BHK : Bölgesel Hakem Kurulu’nu, g) İHK : İl Hakem Kurulu’nu, h) HiF : Herkes için Futbol’u, i) Sezon : İlk resmi müsabaka ile son resmi müsabakanın oynandığı tarihler arasındaki süreyi, j) Yarım sezon : Birinci transfer ve tescil döneminin başlangıcı ile ikinci transfer ve tescil döneminin başlangıcı arasındaki dönemi veya ikinci transfer ve tescil döneminin başlangıcı ile ligin son müsabakasının oynandığı tarih arasındaki dönemi, k) Ulusal Lig : Bölge düzenlemesi olmadan tüm ülke çapında organize edilen ligi, l) Bölgesel Amatör Lig : Birden fazla ili kapsayan amatör ligi, m) Kadro : MHK tarafından belirlenen hakem, gözlemci, mentör, hakem izleme görevlisi ve eğitimci kategorilerini, n) Klasman : İl düzeyindeki kadrolar dışındaki kadroları, o) Müsabaka hakemleri : Bir müsabakaya atanan tüm hakemleri, p) HAP : Hakem Atletik Performans Birimini, ifade eder. 2 (2) Hakem kadrolarının kısaltmaları aşağıdaki gibidir: a) AH : Aday Hakem, b) İH : İl Hakemi, c) BH : Bölgesel Hakem, d) BYH : Bölgesel Yardımcı Hakem, e) KH : Klasmanı Hakemi, f) KYH : Klasman Yardımcı Hakemi, g) ÜKH : Üst Klasman Hakemi, h) ÜKYH : Üst Klasman Yardımcı Hakemi, i) FIFA YH : FIFA Yardımcı Hakemi, j) FIFA H : FIFA Hakemi, k) KBYH : Kadın Bölgesel Yardımcı Hakemi, l) KBH : Kadın Bölgesel Hakemi, m)FIFA KYH : FIFA Kadın Yardımcı Hakemi, n) FIFA KH : FIFA Kadın Hakemi, o) İFH : İl Futsal Hakemi, p) KFH : Klasman Futsal Hakemi, q) FIFA FH : FIFA Futsal Hakemi, r) İPFH : İl Plaj Futbolu Hakemi, s) KPFH : Klasman Plaj Futbolu Hakemi, t) FIFA PFH : FIFA Plaj Futbolu Hakemi, u) VAR/AVAR : Video Yardımcı Hakemi/Yardımcı Video Yardımcı Hakemi (3) Gözlemci, mentör ve eğitimci kadrolarının kısaltmaları aşağıdaki gibidir: a) İG : İl Gözlemcisi, b) BG : Bölgesel Gözlemci, c) KG : Klasman Gözlemcisi, d) ÜKG : Üst Klasman Gözlemcisi, e) FG : Futsal Gözlemcisi, f) PFG : Plaj Futbolu Gözlemcisi, g) İM : İl Mentörü, h) BM : Bölgesel Mentör, i) KM : Klasman Mentörü, j) ÜKM : Üst Klasman Mentörü, k) İE : İl Eğitimcisi, l) UE : Ulusal Eğitimci, m) PE : Profesyonel (Sözleşmeli) Eğitimci.

3 A. MERKEZ HAKEM KURULU

MADDE 3 - MHK’NİN YAPILANMASI 1) MHK, TFF Başkanı’nın teklifi ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile atanan bir başkan ile sekiz (8) üyeden oluşur. 2) MHK kendi üyeleri arasından bir başkan vekili seçer.

MADDE 4 - MHK’NİN ÇALIŞMA İLKELERİ 1) MHK bu talimat ve TFF mevzuatında belirtilen diğer görevlerin ifası için gereken sıklıkta salt çoğunluk ile toplanır. 2) Kararlar salt çoğunluk ile alınır. Oyların eşitliği halinde MHK Başkanı’nın oyu iki oy sayılır. BHK başkanları, kendi bölgeleriyle ilgili dosyalarda, oy veremezler. 3) MHK’nin tüm sekretarya hizmetleri, Hakem İşleri Müdürlüğü tarafından Genel Sekreterlik’e bağlı ilgili birimler ile işbirliği içinde yürütülür.

MADDE 5 - MHK’NİN GÖREV ve YETKİLERİ MHK’nin görev ve yetkileri şunlardır: 1) FIFA, UEFA veya TFF tarafından organize edilen veya izin verilen her türlü futbol, futsal, plaj futbolu ve HiF müsabakaları için ilgili statü ve talimatlar uyarınca gerekli hakem, yardımcı hakem, gerektiğinde dördüncü hakem ile ilave yardımcı hakemleri, gözlemci ve mentörleri doğrudan veya ilgili kurullar aracılığıyla atamak, 2) Tüm FIFA Hakem adaylarını belirleyerek Yönetim Kurulunun onayına sunmak, 3) Profesyonel hakem kadrosuna alınacak veya kadrodan çıkartılacak hakemleri belirleyerek Yönetim Kurulunun onayına sunmak, 4) Profesyonel Eğitimcileri belirleyerek Yönetim Kurulu onayına sunmak, 5) Hakem, gözlemci, mentör, hakem izleme görevlisi ve eğitimcilerin kadrolarını belirlemek ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak, 6) Hakem, gözlemci, mentör, hakem izleme görevlisi ve eğitimcilerin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve belirlenen ihtiyaç doğrultusunda gerekli girişimlerde bulunmak, 7) Hakemlik geliştirme programını uygulamak, 8) UEFA Hakem Konvansiyonu üyeliğinin devamı için her türlü tedbir ve kararı almak, 4 9) Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’na ilişkin uyuşmazlık ve itirazlar hakkında tavsiye niteliğindeki kararlarını ve hukuki sonuç yaratabilecek diğer hususlar ile ilgili görüşlerini Yönetim Kurulu’na sunmak, 10) Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’ndaki değişiklik ve yenilikler hakkında futbolun tüm paydaşlarını ve kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak, 11) BHK üyeleri ile İHK’leri atamak ve görevden almak, 12) Hakem, gözlemci, mentör, hakem izleme görevlileri ve eğitimcilere yönelik talimat ve diğer düzenleyici işlemleri Yönetim Kurulunun onayına sunmak, 13) Disiplin soruşturması gerektirecek durumlarda, hakem, yardımcı hakem, gözlemci, mentör, hakem izleme görevlileri ve eğitimciler hakkında gerekli incelemenin yapılması için ilgili belgeleri disiplin müfettişlerine iletmek, 14) Hakem, gözlemci, mentör, hakem izleme görevlileri ve eğitimcilerin sosyal dayanışmalarını sağlamak amacıyla bir fon oluşturmak ve yardımlaşma sandığı işlemlerini yürütmek, 15) Üyeleri arasında, UEFA Hakem Konvansiyonuna uygun olarak görev bölümü yapmak, 16) Gerekli görülen hallerde, Profesyonel müsabakalarda görevlendirilmiş olan gözlemcileri ve mentörleri müsabakanın oynanacağı ilde gelişime açık hakemleri izlemek üzere görevlendirmek. 17) Eğitim, seminer ve kurslar ile futbol paydaşlarına yönelik Oyun Kuralları eğitimleri ve TFF’nin işbirliği protokolü imzaladığı eğitim kurumuna eğitimci görevlendirmek. 18) Profesyonel (Sözleşmeli) Hakemler ve Profesyonel (Sözleşmeli) Yardımcı Hakemler için çalışma prensiplerini belirlemek ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak.

MADDE 6 - MHK BAŞKANI'NIN GÖREV ve YETKİLERİ MHK Başkanı’nın görev ve yetkileri şunlardır: 1) MHK ve PMİK toplantılarına başkanlık etmek, 2) MHK adına basına demeç vermek veya bu konuda bir üyeyi görevlendirmek, 3) TFF Mevzuatı’nda belirtilen diğer görevleri ifa etmek veya bu alanlarda MHK üyelerini görevlendirmek.

MADDE 7 - MHK BAŞKAN VEKİLİ’NİN GÖREV ve YETKİLERİ MHK Başkan Vekili, MHK Başkanı’nın hazır bulunamadığı durumlarda, 6. maddede belirtilen görev ve yetkileri üstlenir.

5 MADDE 8 - PROFESYONEL MÜSABAKA İCRA KURULU (PMİK) 1) Profesyonel lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa müsabakalarına hakem, gözlemci ve mentör atamalarını yapmak üzere, MHK Başkanı ve iki üyeden oluşturulur. 2) PMİK üyeleri, MHK Başkanı’nın teklifi ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile atanır. MHK Başkanı, bu kurulun doğal başkanıdır. 3) PMİK Başkan ve üyeleri, görevlerini hizmet sözleşmesi imzalamak ve tam zamanlı olarak çalışmak suretiyle yerine getirirler. 4) PMİK üyesi, MHK ve BHK yapılanmasında başka görevlerde de bulunabilirler. 5) PMİK, sezon boyunca gereken sıklıkta toplanır. Kararlar salt çoğunluk ile alınır.

MADDE 9 – HUZUR HAKKI ve ÜCRET PMİK üyesi olmayan MHK üyelerine TFF Yönetim Kurulu tarafından tespit olunacak miktarda huzur hakkı ödenir.

MADDE 10 - HAKEM İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN GÖREV ve YETKİLERİ Hakem İşleri Müdürünün görev ve yetkileri şunlardır: 1) MHK ve PMİK’in sekretarya görevlerini yerine getirmek, 2) TFF’nin diğer birimleriyle işbirliğini koordine etmek, 3) FIFA ve UEFA ile hakem işlerine ilişkin iletişimi yürütmek, 4) “Gelişime açık hakem ve mentör” (Talent and Mentor) programını yürütmek, 5) “Hakemliğe giriş ve devam” (Recruitment and Retention) sürecini yürütmek, 6) Hakem eğitim ve gelişimi için gerekli eğitim malzemelerini hazırlamak, 7) Gözlemci programlarını ve gözlemciliğe devam sürecini yürütmek. 8) HAP çalışmalarını düzenlemek.

B. BÖLGESEL HAKEM KURULLARI

MADDE 11 - BHK’NİN OLUŞUMU 1) MHK, belirlediği il merkezlerinde BHK oluşturur. 2) BHK, bir Başkan ile iki üyeden oluşur. BHK başkanları, MHK Başkanı tarafından, MHK 6 üyeleri arasından atanır. Bir MHK üyesi birden fazla BHK’ye başkanlık edebilir. BHK üyeleri, MHK tarafından atanır. 3) BHK’nin görev süresi kendisini atayan MHK’nin görev süresi ile sınırlıdır. 4) MHK, çalışmaları ve tutumları mevzuata ve direktiflere aykırılık arz eden BHK üyelerini görevden alabilir.

MADDE 12 - BHK ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ 1) BHK üyeleri, profesyonel liglerde görev yapmış hakemler ve yardımcı hakemler arasından seçilir. 2) BHK üyelerinin; a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, b) Ön lisans veya lisans mezunu olması, (Bu niteliği haiz yeterli sayıda adayın bulunmadığı bölgelerde en az lise mezunu olması) c) Futbol Disiplin Talimatı uyarınca bir defada 45 gün, toplamda 90 gün ve daha fazla ceza almamış olması, d) Futbol Disiplin Talimatı’nın “Hükümlülük” kenar başlıklı maddesinde belirtilen suçlardan biri nedeniyle kesin hüküm giymemiş olması, e) Aktif olarak, futbol branşında faaliyeti olan spor kulübü ve bağlı kuruluşlarında fahri veya profesyonel yönetici, teknik adam, futbolcu, sağlık ekibi çalışanı, futbol hakemi, menajer, TFF temsilcisi olmaması, f) Görsel, işitsel, yazılı (internet dahil) ve sosyal medyada futbol yorumcusu olarak daha önceden görev yapmamış ve halihazırda da yapmıyor olması, g) TFF Yönetim Kurulu tarafından sportif engel teşkil ettiği belirtilen kişilerden olmaması, h) Aynı bölgede, aday hakem, il hakem, bölgesel hakem ile il gözlemci ve bölgesel gözlemci kadrolarında bulunanların birinci dereceden akrabalarından olmaması şarttır.

MADDE 13 - BHK ÇALIŞMA PRENSİPLERİ 1) BHK, gereken sıklıkta ve salt çoğunlukla görev bölgesi içindeki bir ilde Başkan’ın belirlediği gündemle toplanır. Toplantılara Başkan’ın katılımı zorunludur. 2) Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkan’ın oyu iki oy sayılır. 3) Bir sezonda, mazeretsiz olarak birbirini takip eden 3 toplantıya veya toplam 5 toplantıya katılmayan üyenin kurul üyeliği düşer. Yerine atanacak üye MHK tarafından belirlenir. 

MADDE 14 - BHK’NİN GÖREV VE YETKİLERİ BHK’nin görev ve yetkileri şunlardır: 1) MHK’nin atama yetkisi verdiği müsabakalar için hakem, gözlemci ve mentör atamak, 2) Bölgesel Hakem kadrolarının terfi ve tenzilleri için bölgesindeki, hakem, yardımcı hakem, gözlemci ve mentörleri MHK’ye önermek, 3) Bölgesinde BG ve BM kadrosunda bulunanların raporlarını inceleyerek, görüşlerini ve yaptırım önerilerini MHK’ye sunmak, 4) Gerektiğinde bölgesindeki İHK başkanlarıyla toplantı yapmak ve bu toplantılarda alınan kararları, yazılı olarak bölgesindeki tüm İHK başkanlarına göndermek, 5) İHK’nin gelişime açık hakemler için belirlediği mentörleri onaylamak, 6) Bölgesindeki eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek MHK’ye bildirmek. 7) BHK Başkanı’nın onayı ile bölgesindeki gelişime açık hakemleri izlemek ve MHK’ye rapor vermek

C. İL HAKEM KURULLARI

MADDE 15 - İHK’NIN OLUŞUMU ve GÖREVLERİ 1) İHK Başkan ve üyeleri MHK tarafından atanırlar. 2) Her ilde bir İHK oluşturulur. 3) İHK, bir Başkan ve toplam vizeli, hakem sayısı 100’e kadar olan illerde 4, 200’e kadar olan illerde 5, 300’ e kadar olan illerde 6, 500’ e kadar olan illerde 7 ve 501’den fazla olan illerde 8 üyeden oluşur. 4) Vizeli hakem sayısının 300’ den fazla olduğu illerde, TFFHGD tarafından teklif edilen bir kişi İHK Üyesi olarak MHK tarafından atanır. 5) İHK’nin görev süresi, atamasını yapan MHK’nin görev süresi ile sınırlıdır, ancak yenisi atanana kadar görevlerine devam ederler.

MADDE 16 - İHK BAŞKAN ve ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ İHK’de görev alabilmek için adayın aşağıdaki kriterlere sahip olması şarttır: 1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 2) Hakem kökenli olması. (MHK gerekli gördüğü takdirde, hakem kökenli olmayan en fazla iki üye atayabilir) 3) En az Lise ve dengi okul mezunu olması 4) Futbol Disiplin Talimatı uyarınca bir defada 45 gün, toplamda 90 gün ve daha fazla ceza 8 almamış olmak, 5) Futbol Disiplin Talimatı’nın “Hükümlülük” kenar başlıklı maddesinde belirtilen suçlardan biri nedeniyle kesin hüküm giymemiş olması, 6) Aktif olarak, futbol branşında faaliyeti olan spor kulübü ve bağlı kuruluşlarında fahri veya profesyonel yönetici, teknik adam, futbolcu, sağlık ekibi çalışanı, futbol hakemi, menajer ve TFF Temsilcisi olmaması 7) Görsel, işitsel, yazılı (internet dahil) ve sosyal medyada futbol yorumcusu olarak daha önceden görev yapmamış ve halihazırda yapmıyor olması 8) TFF Yönetim Kurulu tarafından sportif engel teşkil ettiği belirtilen kişilerden olmaması, 9) Aynı ilde, aday hakem, il hakem ve il gözlemci kadrolarında bulunanların birinci dereceden akrabalarından olmaması, şarttır.

MADDE 17 – İHK’NIN GÖREV BÖLÜMÜ İHK, ilk toplantıda üyeler arasından bir Başkan Vekili, bir Hakem Atama Sorumlusu, bir Mentör Sorumlusu, bir Gözlemci Atama Sorumlusu, bir Antrenman Sorumlusu, bir Eğitim Sorumlusu ve bir Raportör seçer. Yeterli üye sayısı bulunmayan İHK’lerde, bir üyeye anılan görevlerden birkaçı verilebilir.

MADDE 18 - İHK’NIN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ 1) İHK, ayda en az iki kez üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır. 2) Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkan’ın oyu iki oy sayılır. 3) Mazeretsiz olarak, birbirini takip eden 3 toplantıya veya bir futbol sezonu içinde aralıklı olarak 5 toplantıya katılmayan üyenin kurul üyeliği düşer. Yerine atanacak üye, MHK tarafından belirlenir. 4) Hakem, gözlemci ve mentörlere yönelik haftalık görev tebligat ve mazeret bildirim yöntemi, MHK çalışma prensiplerine uygun olarak, İHK tarafından belirlenir ve ilan edilir. 5) MHK, çalışmaları ve tutumları, mevzuata ve direktiflere aykırılık arz eden İHK üyelerini görevden alabilir. 6) Müsabakalara ilişkin her türlü görüşlerine başvurmak üzere Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) tarafından atanmış bir danışman, oy hakkı bulunmamak kaydıyla kurul toplantısına katılır. Atanan kişinin, bu talimatın 16 Maddesinin (4), (5), (6), (7), (8) ve (9) bentlerinde belirtilen koşulları taşıması şarttır.

MADDE 19 - İHK’NIN GÖREV ve YETKİLERİ 1) İl bazında oynanan müsabakalar ile, HiF etkinlikleri, okul, veteran, futsal ve plaj futbolu 9 müsabakaları için hakem atamak, gerekli görülen müsabakalara da gözlemci ve mentör atamak, 2) İH kadrosunda bulunan gelişime açık hakemler için mentör belirlemek ve BHK’nin onayına sunmak, 3) İl düzeyi ve bölgesel düzeydeki kadrolara yükselebilecek gelişime açık hakem, gözlemci ve mentörleri BHK’ye tavsiye etmek, 4) İlde yapılan eğitim, seminer, kritik toplantıları, kurslar, sınavlar ve antrenmanları gerçekleştirmek ve sonuçlarını MHK’ye sunmak üzere BHK’ye iletmek, 5) İldeki hakem, gözlemci, mentör ihtiyacını karşılamak amacıyla kurs açılması veya eğitim ihtiyacı talebini MHK’ye iletmek, 6) İllerindeki amatör futbol müsabakalarında meydana gelen Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’ndan kaynaklanan itirazları MHK’ye iletmek, 7) BHK’nin talebi halinde, gerekli bilgi ve belgeleri hazırlayıp sunmak, 8) Hakem raporlarını değerlendirmek, gözlemci raporu sonuçlarına göre gerektiğinde uyarı veya dinlendirme cezalarını vermek ve uygulamak, 9) İdari, teknik ve sosyal yönden disiplin soruşturması gerektirebilecek davranışlarda bulunan hakem, gözlemci ve mentörlerin savunmalarını almak, gerekli gördüğünde ilgili belgeleri MHK’ye iletmek, 10) Hakem, gözlemci ve mentörlerle ilgili olarak, tüm belge, doküman, defter ve kayıtları düzenli olarak tutmak ve bunları görevden ayrılırken eksiksiz olarak ilgililere devretmek, 11) İl bazında oynanan müsabakaların tüm bilgilerini TFF / AFYS Sistemine girmek, 12) İlindeki hakem, gözlemci, mentör ve eğitimcilere gerekli tebligatı yapmak, ile görevlidir.

MADDE 20 - İHK BAŞKANI’NIN GÖREV ve YETKİLERİ İHK Başkanı’nın görev ve yetkileri şunlardır: 1) İHK toplantılarına başkanlık yapmak, 2) Yönetim Kurulu ve MHK’nin karar ve talimatlarının uygulanmasını sağlamak, 3) İHK üyelerinin üstlendikleri görevlere ilişkin çalışmaları denetlemek, 4) MHK ve BHK’nin düzenlediği toplantılara katılmak, geçerli mazereti olması halinde başkan vekilini görevlendirmek, 10 5) MHK ve BHK ile en hızlı ve sağlıklı iletişimin kurulmasını temin etmek, 6) İl bazındaki müsabaka komisyonlarına katılmak.

MADDE 21 - İHK BAŞKAN VEKİLİ'NİN GÖREV ve YETKİLERİ İHK Başkan Vekili, İHK Başkanı’nın hazır bulunamadığı durumlarda, 20. Maddede belirtilen görev ve yetkileri üstlenir.

MADDE 22 - İHK RAPORTÖRÜ’NÜN GÖREV ve YETKİLERİ İHK Raportörü’nün görev ve yetkileri şunlardır: 1) Müsabakalarda görevlendirilen hakem, gözlemci ve mentörlerin görev çizelgelerini düzenlemek, ilgililere tebliğ etmek ve bunları arşivlemek, 2) Defter ve kayıtlarını tutmak, 3) Hakem, gözlemci ve mentör ücretlerinin ödenmesine esas olmak üzere, gerekli bilgi ve belgelerin TFF’ye ulaştırılması ve TFF/AFYS’ye girilmesini sağlamak ve bu konuda Hakem İşleri Müdürlüğü ile işbirliği yapmak, 4) İHK Başkanı’nın verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

MADDE 23 - HAKEM ATAMA SORUMLUSU'NUN GÖREV ve YETKİLERİ Hakem Atama Sorumlusu’nun görev ve yetkileri şunlardır: 1) Hakemlerin müsabaka resmi görev çizelgelerini tutmak, 2) Hakem atamalarının hazırlıklarını yapmak ve bunları İHK onayına sunmak, 3) Hakem raporlarını denetlemek ve arşivlemek, 4) Gözlemci raporları üzerinden hakemlerin performanslarını takip etmek, 5) Hakem ve yardımcı hakemlerin uyarılmaları ve dinlendirilmeleri ile ilgili önerilerini İHK onayına sunmak, 6) İHK Başkanı’nın verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

MADDE 24 - GÖZLEMCİ ATAMA SORUMLUSU'NUN GÖREV ve YETKİLERİ İHK Gözlemci Atama Sorumlusu’nun görev ve yetkileri şunlardır: 1) Gözlemcilerin müsabaka resmi görev çizelgelerini tutmak, 2) Müsabakalarda görevlendirilecek gözlemci atama hazırlıklarını yapmak, İHK onayına sunmak, 3) Gözlemci raporlarını denetlemek, performanslarını takip etmek, arşivlemek ve İG kadrosunda bulunanların, raporları nedeniyle uyarılmaları ve dinlendirilmeleri ile ilgili 11 önerilerini İHK onayına sunmak, 4) İHK Başkanı’nın verdiği diğer görevleri yapmak.

MADDE 25 - MENTÖR SORUMLUSU'NUN GÖREV ve YETKİLERİ Mentör Sorumlusu’nun görev ve yetkileri şunlardır: 1) İlindeki mentörlerin görevlendirmelerini planlamak ve İHK onayına sunmak, 2) Mentör müsabaka resmi görev çizelgelerini tutmak, 3) Mentör raporlarını denetlemek ve arşivlemek, 4) İHK başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.

MADDE 26 – ANTRENMAN SORUMLUSU GÖREV ve YETKİLERİ Antrenman Sorumlusu’nun görev ve yetkileri şunlardır: 1) Hakemlerin antrenmanlarını planlamak, katılımları ile performanslarını takip etmek ve haftalık antrenman bilgisine ilişkin İHK’ye rapor sunmak, 2) Aday ve İl Hakemlerine yıl içinde yapılacak atletik testleri planlamak ve gerekli tedbiri almak. 3) İHK Başkanının kendisine vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

MADDE 27 – EĞİTİM SORUMLUSU GÖREV ve YETKİLERİ Eğitim Sorumlusu’nun görev ve yetkileri şunlardır: 1) MHK Eğitim Direktörlüğü’nün yaptığı aylık eğitimlerin ve İHK’nin kritik toplantılarının organizasyonunu yapmak, eğitim mekanını belirlemek, gerekli araç ve gereçleri temin etmek, 2) Aylık eğitim ve kritik toplantılarına katılımları ve performanslarını takip etmek, 3) İHK Başkanının kendisine vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

HAKEM, GÖZLEMCİ, MENTÖR ve EĞİTİMCİLER A. GENEL HUSUSLAR

MADDE 28 –GEREKLİ BELGELER 1) Hakem, Gözlemci, Mentör ve Eğitimcilerden istenilecek belgeler şunlardır: a) Geçerli Sağlık Raporu (Hakemler için): Resmi bir sağlık kurumundan son 6 ay içinde alınmış dahiliye, göz, psikiyatri (psikiyatri uzmanının olmadığı yerlerde nöroloji), hariciye, 12 kulak burun boğaz uzmanlarından “Futbol Hakemliği Yapabilir veya Lens İle Futbol Hakemliği Yapabilir” onaylı sağlık raporu, b) Geçerli Arşivli Adli Sicil Kaydı (Hakem, Gözlemci, Mentör ve Eğitimciler için) : Cumhuriyet Savcılığından veya E-Devlet üzerinden son 6 ay içinde alınmış arşivli adli sicil kaydı, c) Geçerli Öğrenim Belgesi (Hakem, Gözlemci, Mentör ve Eğitimciler için): Aday Hakemlik hariç bütün amatör ve profesyonel klasman hakem ve gözlemciler için en az lise veya dengi okuldan mezun olunduğunu gösterir, E-Devletten alınmış veya noter tasdikli öğrenim belgesi, d) Geçerli Kimlik Belgeleri (Hakem, Gözlemci, Mentör ve Eğitimciler için): Nüfus cüzdanı örneği veya vukuatlı nüfus kayıt belgesi.

MADDE 29 - YAŞ 1) Hakem, gözlemci, mentör ve eğitimciler ile ilgili yaş hesaplanmalarında doğum tarihi; yıl, ay ve gün olarak alınır. 2) Yaş hesaplaması, 1 Ocak tarihi esas alınarak, kadronun belirlendiği yıldan doğum yılının çıkartılması suretiyle hesaplanır. Yaş, hesaplanmasında yaşın tamamlanması dikkate alınır. Sezon içerisinde yaş sınırını aşanlar sezon sonuna kadar kadroda kalırlar. Sezon sonunda kadrolarını kaybederler. 3) Yaş uygulamasında, hakemliğe ilk başlanıldığı tarih itibariyle nüfus cüzdanında yazılı doğum tarihi geçerlidir. Daha sonra yapılacak yaş tashihleri dikkate alınmaz. 4) Tüm FIFA hakemleri o yılın Aralık ayı sonuna kadar kadrolarını korurlar. 5) İG veya klasmanlara ilk defa girecek gözlemcilerin, 1 Ocak itibariyle 50 yaşından gün almamış olmaları şarttır. 6) Durumlarını belgelemek koşuluyla Milli Takımlarda oynamış futbolcular veya profesyonel liglerde en az iki sezon oynamış futbolcular veya amatör olarak en az on sezon oynamış futbolcular için hakemliğe giriş ve klasmanlar arası geçişlerde yaş sınırı dikkate alınmaz. Bu futbolcularda klasman terfilerinde hakemlik süresi şartı aranmaz. Sürelerin belirlenmesinde TFF kayıtları esastır. 7) Kadın futbolcular için hakemliğe giriş ve klasmanlar arası geçişlerdeki yaş kriterleri dikkate alınmaz.

MADDE 30 - VİZELER TFF tarafından düzenlenen veya onay verilen tüm müsabakalarda, yalnızca vizesini yaptırmış veya yeniletmiş hakem, gözlemci ve mentörler görev yapabilir 1) Hakem, gözlemci ve mentörler vizelerini her yıl 01 Nisan – 31 Mayıs tarihleri arasında yenilemek zorundadırlar. Vizeler, her yılın 1 Ağustos ile bir sonraki yılın 31 Temmuz tarihleri arasında geçerlidir. 13 2) Yeni lisans çıkarılabilmesi veya mevcut lisansların yenilenebilmesi için, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen vize ücretinin yatırılması ve gerekli evrakın ilgili İHK’ye ibrazı zorunludur. 3) Hakemler 1 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasında “Geçerli Sağlık Raporu” almak zorundadırlar. 4) Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği vize ücretini 31 Mayıs tarihine kadar yatırmış olmalıdırlar. 5) İl Hakemlerinin, uygulanan fiziksel yeterlilik testlerinde başarılı olmaları zorunludur. 6) Futsal ve Plaj Futbolu hakemlerinin, FIFA’nın belirlediği yeterlilik testlerinde başarılı olmaları zorunludur. 7) Vize işlemlerini tamamladıktan sonra ilgili futbol sezonu içinde görevlendirildikleri iki müsabakada mazeretsiz olarak görev kabul etmeyenlerin vizeleri iptal edilir, vize bedelleri geri ödenmez ve takip eden sezon vize yaptıramazlar. 8) İlgili sezon için vizesini yaptırmayan kişiler o yıl içinde görev yapamazlar. 9) Mazeret göstermeden lisanslarını vize yaptırmayanlar bir alt kadroya indirilirler. 10) Bu Talimatta yazılı olan nedenlerden dolayı vizesi iptal edilenler, vizelerinin iptal edildiği o sezon içerisinde bir alt kadroya indirilirler.

MADDE 31 – SEMİNER, EĞİTİM ve KURSLAR 1) Seminerler, eğitimler ve kurslar bu talimatta tanımlanmış eğitimciler tarafından gerçekleştirilir. 2) MHK gerektiğinde, seminerler, eğitimler ve kurslar için profesyonel kurum ve kişilerden destek alabilir. 3) Hakem, gözlemci, mentör ve eğitimciler, sezon başı ve devre arası seminerlerine katılmak zorundadırlar. Bu seminerlerden herhangi birine, geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanların vizeleri iptal edilir, vize bedeli geri ödenmez ve takip eden sezon vize yaptıramazlar. 4) Sezon içi seminerlere veya eğitimlere geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayan hakem ve gözlemcilere ise; bir sonraki seminere veya eğitime kadar görev verilmez. 5) Seminerlere ve eğitimlere katılamayacak olan İH, İG ve İM kadrosuna dahil kişiler, mazeretlerini yazılı olarak bağlı bulundukları İHK’ye iletmek zorundadırlar. Klasmanlardaki hakem, gözlemci ve mentörler ise; bu yöndeki yazılı mazeretlerini MHK’ye iletmek zorundadırlar. 6) İllerde MHK, BHK, İHK veya TFF eğitimcileri tarafından yapılan eğitimlere bir sezonda mazeretsiz olarak 3 defa katılmayanların vizeleri iptal edilir, vize bedeli geri ödenmez ve takip eden sezon vize yaptıramazlar. 14 7) Mazeretleri ilgili kurul tarafından uygun görülenler, mazeret eğitim ve seminerlerine katılabilirler. 8) MHK gerekli gördüğü takdirde tüm klasmanların yapılacak olan kurslarının yer, tarih ve programlarını belirler. 9) Kurslarda fiziksel testler, yazılı sınav, sözlü sınav, görüntülü sınav, yazılı yorum, mülakat ve benzeri değerlendirme tekniklerinden MHK’nin uygun gördüklerinden bir veya birden fazlası uygulanabilir. 10) Kurs sonuçları nihaidir. 11) Kurslara mazeretleri olsa dahi katılmayan veya katılamayanlar kurslarda başarısız olmuş sayılırlar. 12) Mazeretleri MHK tarafından kabul edilenler, katılacağı ilk seminere kadar görevlendirilmezler.

MADDE 32 – SINAVLAR 1) Sınavlar AH hariç tüm kadrolar için uygulanabilir. 2) Sınavlar yazılı test, görüntülü sınav, yazılı yorum, sözlü sınav, mülakat ve fiziksel yeterlilik testleri şeklinde uygulanabilir. 3) MHK tüm kadrolar için bu maddenin 2. bendinde belirtilen sınavları uygulayıp uygulamayacağına karar verir. 4) Sınavların yer, zaman, şekil ve değerlendirme yöntemleri MHK tarafından tespit edilir ve HİM/İHK’ler aracılığıyla ilgili hakemlere duyurulur. 5) Sınavlar MHK tarafından değerlendirilir. 6) Mazeretleri nedeniyle sınavlara katılamayacak kişiler, sınav tarihinden önce mazeretlerini İHK’ye veya MHK’ye bildirirler. Katılamama nedenleri İHK veya MHK tarafından uygun görülen kişiler mazeret sınavlarına katılırlar. 7) Sınavlarda hile yapan, kopya çeken, kopya çektiren veya bunlara teşebbüs edenlerin sınavları iptal edilir, sınavdan sıfır (0) puan almış oldukları kabul edilir ve disiplin kuruluna sevk edilir. 8) Sınav sonucunda iki veya daha fazla hakemin puanlarının eşit olması halinde, konuyla ilgili nihai kararı MHK verir. 9) MHK gerekli gördüğü takdirde hakem, gözlemci, eğitimci ve mentörler sezon içinde de sınav yapabilir. Bu sınavlarda başarılı olamayanlar, başarılı olacağı sınava kadar görevlendirilmezler. MADDE 33 – UZUN SÜRELİ MAZERET DEĞERLENDİRME 1) Zorunlu koşullar nedeniyle 3 ay ve daha fazla süreyle mazeretli sayılmalarını yazılı olarak 15 talep eden hakem, gözlemci ve mentörler durumlarını belgelendirmeleri ve bunun MHK tarafından kabulü sonrasında mazeretli sayılabilirler. 2) Sağlık mazeretlerinin kabul edilebilmesi için raporun tam teşekküllü özel veya resmi sağlık kurumunun sağlık kurulundan alınması ve TFF Sağlık Kurulu tarafından kabulü şarttır. 3) Mazereti kabul edilenler, mazeretleri sona erdiğinde, MHK'nin hakemler için bu talimatın 32., 33., 42 ve 44. Maddelerine, gözlemciler için ise bu talimatın 32., 33., 63 ve 64. Maddeleri ile diğer uygun maddeleri çerçevesinde düzenleyeceği kurslara tabi tutulurlar. 4) Mazeret kurslarına tabi tutulanların yeni kadroları, bu kurs sonuçlarına göre MHK tarafından belirlenir; bununla birlikte belirlenen yeni kadro mazeretini verdiği esnadaki kadrodan daha üst bir kadro olamaz. 5) Mazeretleri, kadrolarının gerektirdiği yazılı mazeret sınavının başvuru tarihinin son günü ile 15 Ekim tarihleri arasında sona eren hakemlerin sınav takvimi MHK tarafından belirlenir. 6) Mazeretleri 15 Ekim tarihinden sonra sona eren hakemler, gözlemciler ve mentörler sonraki sezonda yapılacak olan klasman değerlendirmesi sınav takvimine tabi olurlar. Bu durumdaki kişiler vize işlemlerini yerine getirmek koşulu ile ilinde görev yapabilir. 7) Sağlık nedenleriyle uzun süreli mazeret bildiren hakemler, mazeretleri sona erdiğinde, yukarıda belirtilen koşullara ilaveten “Geçerli Sağlık Raporu”nu almak zorundadırlar. 8) Sağlık nedenleriyle uzun süreli mazeret bildiren gözlemci ve mentörler sağlık mazeretlerinin ortadan kalktığını doktor raporuyla belgelemek zorundadırlar.

MADDE 34 - TAZMİNAT, HARCIRAH ve ULAŞIM ÜCRETLERİ Hakem, gözlemci, mentör, hakem izleme görevlisi ve eğitimcilerin görevleri nedeniyle alacakları tazminat, harcırah ve ulaşım ücretleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

MADDE 35 - TAKVİM 1) MHK, bu talimatta adı geçen tüm aktiviteleri belirler ve TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org yayımlar. Resmi internet sitesinde yapılan yayınlar, resmi tebliğ niteliğindedir. 2) MHK, ilan ettiği aktivitelerde değişiklik yapabilir ve bunları aynı yöntemle ilgililere tebliğ eder.

MADDE 36 - ATAMALARIN PRENSİP ve YÖNTEMLERİ 1) TFF tarafından düzenlenen veya onaylanan tüm resmi ve özel müsabakalar için tüm hakem, gözlemci, mentör, hakem izleme görevlisi ve eğitimcilerin MHK tarafından atanması esastır. MHK gerekli gördüğü hallerde bu yetkisini bazı müsabakalar için, BHK veya İHK'ye devredebilir. 2) Hakem, gözlemci, mentör, hakem izleme görevlisi ve eğitimciler atamalara ilişkin kararları sorgulayamazlar. Belirli bir kadroda bulunmak, bir müsabakaya veya hakeme atanma hakkını beraberinde getirmez. 16 3) Tüm hakem ve gözlemciler, her kategorideki müsabakalara atanabilirler. 4) Fiziksel yeterlilik testlerine MHK tarafından onaylanan mazeretleri nedeniyle katılmayanlar veya bu testlerde başarısız olanlar, MHK tarafından uygun görüldüğü takdirde VAR veya AVAR olarak atanabilirler. 5) Erkekler için belirlenmiş olan fiziksel yeterlilik testlerinde başarılı olan kadın hakemler ve kadın yardımcı hakemler tüm kategorilerdeki profesyonel müsabakalarda görevlendirilebilirler. 6) ÜKG’lerin İHK tarafından atanmaları MHK’nin iznine tabidir. 7) Bu maddenin 3, 4 ve 5. fıkralarında belirtilen atamalar kişilerin kadrolarında bir değişiklik meydana getirmez. 8) FIFA hakemliği yapmış olanlar veya en az 3 sezon en üst ligde hakemlik ve 5 sezon en üst ligde gözlemcilik yapmış olanlar “Hakem İzleme Görevlisi” olarak atanabilir. 9) Hakemlerle birinci dereceden akrabalık ilişkisi olan kişiler bu hakemlerin bulunduğu kategoride gözlemci, mentör ve hakem izleme görevlisi olarak atanamazlar.

MADDE 37 - HAKEM, GÖZLEMCİ, MENTÖR ve EĞİTİMCİLERİN KADROLARI HAKKINDA ANA PRENSİPLER 1) Hakem, gözlemci, mentör ve eğitimcilerin kadrolarda yükselme ve inmeleri ile kadro sayıları bu talimat hükümlerine göre belirlenir. 2) Toplam iki müsabakada geçerli mazeret belirtmeden görev kabul etmeyen veya göreve gitmeyenler ile hakemliği, gözlemciliği ve mentörlüğü bırakanlar ve sınavlarda başarısız olanlar kadrolarını kaybederler. 3) Hakem, gözlemci ve mentör klasmanlarının giriş şartlarındaki görev süreleri, mazeret süreleri hariç olarak hesaplanır. 4) MHK Ocak ve Haziran aylarında, klasmanların belirlenmesi ile ilgili yarım sezonu kendi içinde değerlendirir.

MADDE 38 - İTİRAZLAR 1) Kadronun ve aday kurslarına katılacakların belirlenmesi amacıyla İHK veya MHK tarafından İH kadrosunda bulunanlara yönelik olarak yapılan tüm sınav ve atletik testlerin sonuçlarına, sonuçların İHK tarafından açıklanmasını izleyen beş (5) gün içinde MHK'ye iletilmek üzere yazılı olarak Hakem İşleri Müdürlüğü'ne itiraz edilebilir. MHK bu itirazları karara bağlar. 2) Aday listelerinin belirlenmesi amacıyla İHK veya MHK tarafından İG kadrosunda bulunanlara yönelik olarak yapılabilecek sınavların sonuçlarına ve aday listelerine, sonuçların İHK tarafından açıklanmasını izleyen beş (5) gün içinde MHK'ye iletilmek üzere yazılı olarak Hakem İşleri Müdürlüğü'ne itiraz edilebilir. MHK bu itirazları karara bağlar. 3) Terfi kurslarına çağırılan klasman hakem ve gözlemcilerinin yer aldığı aday listelerine, listelerin www.tff.org adresinde yayınlanmasını izleyen üç (3) gün içinde MHK’ye iletilmek 17 üzere yazılı olarak Hakem İşleri Müdürlüğüne itiraz edilebilir. MHK bu itirazları karara bağlar. 4) Klasman hakem ve gözlemcilerine yönelik sınavlara ilişkin itirazlar, bunların www.tff.org adresinden yayınlanmasını izleyen beş (5) gün içinde MHK’ye iletilmek üzere, yazılı olarak Hakem İşleri Müdürlüğü’ne yapılır. 5) MHK tarafından itiraza ilişkin verilen kararın tebliğini izleyen yedi (7) gün içinde TFF Yönetim Kurulu’na itiraz edilebilir. 6) TFF Yönetim Kurulu tarafından verilen sınavlara ilişkin itirazlar ile ilgili kararların ve yeni sezon klasman listelerinin tebliğini izleyen yedi (7) gün içinde TFF Tahkim Kurulu’na itiraz edilebilir. 7) Hakem ve gözlemciler, hata puanları ile ilgili olarak, hata puanının tebliğini izleyen yedi (7) gün içerisinde MHK’ye itirazda bulunabilirler. MHK bu itirazları karara bağlar. 8) Klasman listelerine, listelerin tebliğini izleyen yedi (7) gün içinde TFF Tahkim Kurulu’na itiraz edilebilir. 9) İtirazların, belge asıllarıyla yazılı olarak yapılması zorunludur. Acele hallerde faks yoluyla yapılabilir. Faks yoluyla yapılan itirazlarda yedi (7) gün içinde belge asıllarının ibrazı zorunludur. Başvuru tarihi belirlenirken TFF kayıtları esas alınır.

MADDE 39 - YURT DIŞINDAN GELENLERİN KADRO DURUMLARI 1) Hakemlik veya gözlemcilik lisanslarını yurtdışında alanlar ile Türkiye’de lisans aldıktan sonra yabancı bir ülkede hakemlik veya gözlemcilik yapmış olanlar; yurtdışından aldıkları lisans ve görev belgelerini ibraz ederek ve MHK’nin uygun görmesi koşulu ile hakemlik veya gözlemcilik lisansı alabilirler veya lisanslarını vize ettirebilirler. 2) MHK, bu durumdaki hakem ve gözlemcilerin yurt dışındaki unvanlarını, deneyimlerini ve bu talimat hükümlerini göz önüne alarak, yapacağı kurstan sonra söz konusu hakem ve gözlemcileri uygun olan kadroya ekleyebilir.

MADDE 40 - DİSİPLİN HÜKÜMLERİ 1) Geçerli mazereti olmadan ısrarlı olarak görev kabul etmeyen, müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik girişimlerde bulunan, sosyal yaşamı ve davranışları ile futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergileyen görsel, işitsel, yazılı (internet dahil) ve sosyal medyada futbol ve hakem yorumculuğu yapan sosyal paylaşım sitelerinde milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı yazı, yorum ve paylaşımlarda bulunan kurul üyeleri, hakem, gözlemci, mentör ve eğitimcilerin lisansları Disiplin Kurulları tarafından iptal edilebilir, hak mahrumiyeti cezası verilebilir. 2) Herhangi bir nedenle Disiplin Kurulları tarafından bir defada üç ay ve toplamda altı aydan fazla süreyle cezalandırılan ve haklarındaki ceza kararı kesinleşen hakem, gözlemci, mentör ve eğitimcilerin lisansları ayrıca bir karara gerek kalmaksızın iptal edilir. 3) AH, İH, İG, İM, İPFH, PFG, İFH ve FG’ler ile ilgili olarak yargılama yetkisi Amatör Futbol Disiplin Kurulu’ndadır. Bunun dışındaki klasmanlar ile ilgili olarak yargılama yetkisi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na aittir.

 HAKEMLER

MADDE 41 - HAKEM KLASMAN KADROLARININ OLUŞTURULMASI 1) Sezon sonunda her klasmandaki hakemler 43. Maddede belirtilen kriterlere göre ayrı ayrı sıralanarak terfi kurslarına katılacak ve kadrodan çıkarılacak hakemler belirlenir. Belirlenen bu hakemler, şartlarının karşıladıkları klasmanlara ilave edilir. 2) Klasman kadrolarındaki eksikler, MHK tarafından tertip edilecek klasman terfi kurslarıyla belirlenir. 3) Klasmanlar açıklandıktan sonra klasman kadrolarında herhangi bir nedenle meydana gelen eksilmeler MHK tarafından tamamlanabilir. 4) Yardımcı hakem kadrosundan hakemliğe geçmek isteyenlerin klasmanları, MHK tarafından değerlendirilir.

MADDE 42- HAKEM KLASMAN TERFİ KURSLARI 1) MHK, kadro eksiği olan klasmanlar için klasman terfi kursları tertipler. 2) MHK, klasman terfi kurslarına davet edilecek hakemleri, Madde 43’de belirtilen kriterlere göre merkezi veya bölgelere göre kendi klasmanında sıralar. 3) Terfi kurslarına çağrılacak aday hakem sayısı bir üst klasmana alınması planlanan hakem sayısının en fazla iki katıdır. 4) Klasman terfi kursları sonucunda başarılı olan hakemlerden kadro eksiği kadar bir üst klasman kadrosuna ilave edilir. 5) Klasman terfi kursları her türlü yazılı ve görüntülü sınavları, mülakatları, sınav notlarını, fiziksel yeterlilik testlerini, yabancı dil düzeyini, öğrenim durumunu, yaş durumunu, MHK değerlendirmesini içerebilir. Kurs programını ve içeriklerini MHK belirler.

MADDE 43 – KADRO BELİRLEME KRİTERLERİ 1) MHK, hakemleri değerlendirirken ve kadrolara ayırırken aşağıda belirtilen kriterleri dikkate alır: a) Gözlemci Notu b) Müsabaka Sayısı c) Sezon içi yapılan çeşitli testler 2) MHK, hakemleri değerlendirirken ve kadrolara ayırırken ayrıca aşağıda belirtilen kriterlerin tümünü veya bazısını dikkate alabilir: a) Müsabaka ağırlık puanı b) Sınav notu c) Ceza Puanı (Hata Puanı) d) Disiplin cezası 19 3) MHK hakemlerin herhangi bir alt kadroya tenziline karar vermeye yetkilidir.

MADDE 44 – FİZİKSEL YETERLİLİK TESTLERİ Program ve yöntemleri MHK tarafından belirlenen fiziksel yeterlilik testleri aşağıdaki şekilde uygulanır: 1) Testler, AH ve İH için İl düzeyinde İHK tarafından; diğer kadrolardaki hakemler için tek merkezde, bölgesel veya illerde MHK koordinatörlüğünde yapılır. 2) Tüm atletik testler HAP tarafından gerçekleştirilir. 3) Hakemlerin görev alabilmesi için sezon başında, AH ve İH dışındaki tüm kadrolardaki hakemlere tek merkezde, bölgesel veya illerde FIFA’nın belirlediği atletik testler uygulanır. 4) Geçerli mazereti kabul edilenler dışındaki tüm hakemler, FIFA’nın belirlediği sezon başında gerçekleştirilecek ilk atletik teste katılmak zorundadır. Atletik testi başarı ile tamamlayanlara görev verilir. 5) Sezon başında gerçekleştirilen ilk FIFA atletik testine geçerli mazeretleri nedeniyle katılamayan hakemler takip eden iki ay içinde gerçekleştirilecek diğer iki testten birini geçmek zorundadır. 6) Sezon başında gerçekleştirilen ilk FIFA atletik testinde başarısız olan hakemler takip eden iki ay içerisinde gerçekleştirilecek diğer iki atletik testten bir tanesine daha katılma hakkına sahiptir. 7) Sezon başında gerçekleştirilen FIFA atletik testler sırasında sakatlanarak testi tamamlayamayan hakemler başarısız kabul edilir. Daha sonra alınacak herhangi bir sağlık raporu sakatlanarak başarısız olunan atletik test için geçerli sayılmaz. 8) Sezon başında gerçekleştirilecek FIFA atletik testlerde başarısız olanlar ile geçerli mazereti kabul edilen ve bu nedenle koşuya katılamayan veya atletik testler sırasında sakatlanan hakemler, başarılı olacakları bir sonraki teste kadar görev alamazlar. 9) Sezon başında gerçekleştirilen FIFA atletik testlerinden toplam 2 testte başarısız olanlar veya mazeretsiz testlere katılmayanlar şartlarını taşıdıkları kadroya ilave edilir. 10) Sezon başında gerçekleştirilen FIFA atletik testlerde iki kez başarılı olamayan veya mazeretsiz katılmayan FIFA hakemleri unvanlarını kaybederler. Bu hakemlerin yeni kadrolarını MHK belirler. 11) Ayrıca Futsal ve Plaj futbol hakemliği yapanlar sezon başında kendi branşlarındaki FIFA atletik testlerinde yukarıdaki şartlar dâhilinde başarılı olmak zorundadırlar. 12) Sezon başında uygulanan FIFA atletik testler dışında, sezon içerisinde de, hakem ve yardımcı hakemler için, kadro ve unvanları göz önünde bulundurularak, ayrı ayrı veya aynı testler uygulanabilir. 13) Sezon içerisinde uygulanacak olan testler, hakemin sezon içi performansını değerlendirmede ve sezon sonu kadro belirlemesinde kriter olarak kullanılacaktır.

MADDE 45 - KLASMAN KADRO SAYILARI İLE KADRO SAYILARININ MERKEZİ VEYA BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI 1) ÜKH kadrosu, en üst iki profesyonel lig takım sayısı kadardır. (MHK bu sayıyı en fazla %20 oranında değiştirebilir). Kadro merkezi olarak belirlenir. 2) KH kadrosu, 2. ve 3. Profesyonel lig takım sayısının 1,5 katı kadardır. (Takım Sayısı x 1,5). MHK bu sayıyı en fazla % 10 oranında değiştirebilir. Kadro TFF/MHK bölgesel yapılanmasına göre her bir bölge için yeniden belirlenir. 3) BH kadrosu, bölgesel amatör lig takım sayısının 1,5 katı kadardır. (Takım Sayısı x 1,5). MHK bu sayıyı en fazla % 20 oranında değiştirebilir. Kadro TFF/MHK bölgesel yapılanmasına göre her bir bölge için yeniden belirlenir. 4) ÜKYH, KYH ve BYH kadroları, bu klasmanlara karşılık gelen ilgili hakem klasman sayılarının iki katı kadardır. (İlgili Hakem Klasmanı Kadro sayısı x 2) BYH kadrosunda MHK bu sayıyı en fazla % 10 oranında değiştirebilir. 5) KH ve BH için her bir bölgede olması gereken hakem sayısı; Türkiye geneli ilgili klasman hakem sayısı ile o bölgedeki vizeli hakem sayısının çarpımının Türkiye genelindeki vizeli hakem sayısına oranı dikkate alınarak hesaplanır. Formül aşağıda olduğu gibidir: Türkiye Geneli İlgili Bölgedeki İlgili Klasman X Vizeli Hakem Sayısı Hakem Sayısı Bölgeye Düşen Hakem Sayısı = Türkiye Geneli Vizeli Hakem Sayısı

MADDE 46 - AH, İH, BH, BYH İLE İLGİLİ HUSUSLAR 1) AH kursları MHK tarafından açılır. İHK, MHK kararları doğrultusunda AH kurslarına katılacakları belirler. 2) Bu talimatdaki şartları sağladıkları takdirde Hakem Lisesi Mezunları AH olarak kabul edilirler. 3) AH süresi en fazla 3 yıl olup, bu süre içerisinde İH kadrosuna terfi edemeyen hakemler AH kadrosundan çıkartılırlar. 4) AH ve İH kadrosunda bulunanlar, lisanslı olarak futbol oynayabilirler ancak, lisanslı oldukları kulübün katıldığı ligde veya kulübün diğer takımlarının yer aldığı liglerde görev yapamazlar. 5) Önceki sezonlarda mazeretleri kabul edilmiş olup, mazeret kursunda başarılı olanlar İH tablosunda yer alan İH koşullarını yerine getirmeleri durumunda İH kadrosuna alınabilirler. 21 6) Önceki sezonlarda İH yazılı sınav veya Fiziksel Testlerinde başarısız oldukları veya vize yaptırmadıkları için İH kadrosundan çıkarılmış olanlar, bir sonraki vize döneminde (1 Nisan-31 Mayıs), il hakem tablosunda yer alan İH koşullarını yerine getirmeleri durumunda İH kadrosuna alınabilirler. 7) BH ve BYH adayı sayısı, her ilin vizeli İH sayısının, en fazla % 10'u kadardır. Bu sayı 2'den az ise, 2 aday teklif edilebilir.

MADDE 47 - ADAY HAKEMLİK Aday Hakem görev alanı, Aday Hakemliğe giriş koşulları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. ADAY HAKEMLİK (AH) Görev alanı Okul müsabakaları, U-16 ve altındaki kategorilerdeki müsabakalar ile gerekli kurs, eğitim ve fiziksel yeterlilik testlerini başarı ile tamamlanması şartı ile genç ve amatör lig müsabakalarında görevlendirilir. Giriş şartları a) “Geçerli sağlık raporu”, b) “Geçerli arşivli adli sicil kaydı”, c) 18 yaşından küçükler için kaza-i rüşt veya anne ve baba muvafakatini almış olmak, d) Atletik yapıya sahip olmak ve erkekler için 1,70 metre, kadınlar için ise 1,60 metreden kısa olmamak, e) AH Mülakat ve Kursunu başarı ile tamamlamak. Yaş 16-30 Tavsiye/onay İHK-BHK/ MHK Sayı Sınırsız Geçiş için gerekli belgeler AH süresi en fazla 3 yıl olup, bu süre içerisinde İH kadrosuna terfi edemeyen kişiler AH kadrosundan çıkartılırlar. Kokart Beyaz

MADDE 48 - İL HAKEMLİĞİ İl Hakemi görev alanı, İl Hakemliğine giriş koşulları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. İL HAKEMLİĞİ (İH) Görev alanı İl düzeyindeki resmi ve özel müsabakalarda görevlendirilir. Giriş şartları a) “Geçerli sağlık raporu”, b) “Geçerli arşivli adli sicil kaydı”, c) En az bir yıl süre ile AH olarak görev yapmış olmak ve bu süre zarfında en az 3 tanesi hakemlik olmak üzere 10 defa hakem veya yardımcı hakem olarak görev yapmış olmak, d) En az 18 yaşında olmak, e) Atletik yapıya sahip olmak ve erkekler için 1,70 metre, kadınlar için ise 1,60 metreden kısa olmamak, f) Fiziksel yeterlilik testlerinde başarılı olmak. g) En az lise ve dengi okul mezunu olmak ve bunu belgelemek, Yaş 18-47 22 Tavsiye/onay İHK-BHK/ MHK Sayı İhtiyaç kadar Geçiş için Gerekli Belgeler a) İHK’nin tavsiye kararı, b) Geçerli kimlik belgeleri c) Geçerli öğrenim Belgesi d) Geçerli sağlık raporu e) 4 Adet vesikalık fotoğraf Kokart Sarı

MADDE 49 - BÖLGESEL HAKEMLİK VE BÖLGESEL YARDIMCI HAKEMLİK Bölgesel Hakem ve Bölgesel Yardımcı Hakemlerin görev alanı ile Bölgesel Hakemlik ve Bölgesel Yardımcı Hakemliğe giriş koşulları aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir. BÖLGESEL HAKEM (BH) Görev alanı Bölgesel Amatör Lig müsabakalarında, hakem, dördüncü hakem, en üst 2 profesyonel lig dışındaki müsabakalarda ve Türkiye Kupası kademe müsabakalarında dördüncü hakem, amatör müsabakalarda hakem olarak görevlendirilir. Giriş şartları a) En fazla 32 yaşında olmak, b) En az yarım sezon (Mazeret Süresi Hariç) Faal İH olarak görev yapmış olmak ve en az 10 resmi amatör (Süper amatör lig, 1. amatör ve 2. amatör Lig) müsabakada hakem olarak görev almış olmak, c) Klasman terfi kurslarında başarılı olmak, d) Fiziksel yeterlilik testlerinde başarılı olmak. Yaş 19-36 Tavsiye/onay İHK tarafından belirlenen listede olmak kaydı ile BHK/MHK Sayı Toplam sayı en fazla Bölgesel Amatör Lig takım sayısının 1.5 katıdır. MHK bu sayıyı en fazla % 20 oranında değiştirebilir. Kokart Yeşil BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM (BYH) Görev alanı Bölgesel Amatör Lig müsabakalarında, yardımcı hakem olarak görevlendirilir. Amatör müsabakalarda İHK tarafından verilen görevleri (hakemlik, dördüncü hakemlik veya yardımcı hakemlik) yapar. Giriş şartları a) En fazla 32 yaşında olmak, b) En az yarım sezon (Mazeret Süresi Hariç) Faal İH olarak görev yapmış olmak ve en az 10 resmi amatör (Süper amatör lig, 1.amatör ve 2. amatör Lig) müsabakada yardımcı hakem olarak görev almış olmak, c) Klasman terfi kurslarında başarılı olmak, d) Fiziksel yeterlilik testlerinde başarılı olmak. Yaş 19-36 Tavsiye/onay İHK tarafından belirlenen listede olmak kaydı ile BHK/MHK . Sayı Toplam sayı BH sayısının 2 katıdır. 23 MHK bu sayıyı en fazla % 10 oranında değiştirebilir Kokart Yeşil

MADDE 50 - KADIN BÖLGESEL HAKEMLİĞİ VE KADIN BÖLGESEL YARDIMCI HAKEMLİĞİ Kadın Bölgesel Hakem ve Kadın Bölgesel Yardımcı Hakemlerin görev alanı ile Kadın Bölgesel Hakemlik ve Kadın Bölgesel Yardımcı Hakemliğe giriş koşulları aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir. KADIN BÖLGESEL HAKEM (KBH) Görev alanı Kadın Ligleri, Bölgesel Amatör Lig, amatör lig müsabakalarında hakem ve dördüncü hakem, en üst 2 profesyonel lig dışındaki müsabakalarda ve Türkiye Kupası kademe müsabakalarında dördüncü hakem olarak görevlendirilir. Giriş şartları a) En fazla 33 yaşında olmak, b) En az yarım sezon İH olarak görev yapmış olmak ve en az 10 resmi amatör (Süper amatör lig, 1. amatör ve 2. amatör Lig) müsabakada hakem olarak görev almış olmak, c) Klasman terfi kurslarında başarılı olmak, d) Fiziksel yeterlilik testlerinde başarılı olmak. Yaş 19- 45 Tavsiye/onay İHK tarafından belirlenen listede olmak kaydı ile BHK/MHK Sayı İhtiyaç kadar Kokart Yeşil KADIN BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM (KBYH) Görev alanı Kadın Ligleri, Bölgesel Amatör Lig, amatör lig müsabakalarında yardımcı hakem olarak görevlendirilir. Amatör müsabakalarda İHK tarafından verilen görevleri (hakemlik, dördüncü hakemlik veya yardımcı hakemlik) yapar. Giriş şartları a) En fazla 32 yaşında olmak, b) En az yarım sezon İH olarak görev yapmış olmak ve en az 10 resmi amatör (Süper amatör lig, 1. amatör ve 2. amatör Lig) müsabakada yardımcı hakem olarak görev almış olmak, c) Klasman terfi kurslarında başarılı olmak, d) Fiziksel yeterlilik testlerinde başarılı olmak. Yaş 19 – 45 Tavsiye/onay İHK tarafından belirlenen listede olmak kaydı ile BHK/MHK Sayı İhtiyaç kadar Kokart Yeşil

MADDE 51 - KLASMAN HAKEMİ VE KLASMAN YARDIMCI HAKEMİ Klasman Hakem ve Klasman Yardımcı Hakemlerin görev alanı ile Klasman Hakemliği ve Klasman Yardımcı Hakemliğe giriş koşulları aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir. 24 KLASMAN HAKEMİ (KH) Görev alanı En üst 2 (iki) profesyonel lig dışındaki müsabakalarda ve Türkiye Kupası kademe müsabakalarında hakem, en üst lig dışındaki müsabakalarda dördüncü hakem, amatör müsabakalarda hakem olarak görevlendirilir. Klasman Hakem kadrosunda bulunanlardan VAR sertifikası bulunan hakemler VAR / AVAR olarak görevlendirilebilirler Giriş şartları a) En fazla 36 yaşında olmak, b) BH olarak en az yarım sezon görev yapmış olmak, c) Klasman terfi kurslarında başarılı olmak, d) Fiziksel yeterlilik testlerinde başarılı olmak. Yaş 19- 45 Tavsiye/onay BHK/MHK Sayı 2 ve 3. Lig takım sayısının 1,5 katıdır. MHK, bu sayıyı en fazla %10 oranında değiştirebilir Kokart Gri KLASMAN YARDIMCI HAKEMİ (KYH) Görev alanı En üst 2 profesyonel lig dışındaki müsabakalarda ve Türkiye Kupası kademe müsabakalarında yardımcı hakem olarak görevlendirilir. Amatör müsabakalarda İHK tarafından verilen görevleri (hakemlik, dördüncü hakemlik veya yardımcı hakemlik) yapar. Giriş şartları a) En fazla 36 yaşında olmak, b) BYH olarak en az yarım sezon görev yapmış olmak, c) Klasman terfi kurslarında başarılı olmak, d) Fiziksel yeterlilik testlerinde başarılı olmak. Yaş 19 - 45 Tavsiye/onay BHK/MHK Sayı KH sayısının 2 katıdır. Kokart Gri

MADDE 52 - ÜST KLASMAN HAKEMLİĞİ VE ÜST KLASMAN YARDIMCI HAKEMLİĞİ Üst Klasman Hakem ve Üst Klasman Yardımcı Hakemlerin görev alanı ile Üst Klasman Hakemliğine ve Üst Klasman Yardımcı Hakemliğine giriş koşulları aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir. ÜST KLASMAN HAKEMİ (ÜKH) 25 Görev alanı Tüm profesyonel müsabakalarda ve Türkiye Kupası müsabakalarında hakem, dördüncü hakem ve amatör müsabakalarda hakem olarak görevlendirilir. VAR sertifikası bulunan hakemler VAR/AVAR olarak görevlendirilebilirler. Giriş şartları a)En fazla 40 yaşında olmak, b) KH olarak, en az yarım sezon görev yapmış olmak, c)Klasman terfi kurslarında başarılı olmak, d) Fiziksel yeterlilik testlerinde başarılı olmak. Yaş 21-45 Profesyonel (Sözleşmeli) hakemler arasından performansa dayalı olarak MHK’nun önerisi Yönetim Kurulu’nun onayıyla yıllık sözleşmeler ile en fazla 47 yaşına kadar uzatılabilir. Tavsiye/onay MHK Sayı En üst iki profesyonel lig takım sayısı kadardır. MHK bu sayıyı en fazla %20 oranında değiştirebilir. Profesyonel (Sözleşmeli) hakemler ÜKH kadrosundan belirlenir. Profesyonel (Sözleşmeli) hakem sayısı MHK’nın tavsiyesi, Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Kokart Kırmızı ÜST KLASMAN YARDIMCI HAKEMİ (ÜKYH) Görev alanı Tüm profesyonel müsabakalarda ve Türkiye Kupası müsabakalarında yardımcı hakem ve amatör müsabakalarda hakem ve yardımcı hakem olarak görevlendirilir. VAR sertifikası bulunan yardımcı hakemler AVAR olarak görevlendirilebilirler. Giriş şartları a) En fazla 38 yaşında olmak, b) KYH olarak en az yarım sezon görev yapmış olmak, c) Klasman terfi kurslarında başarılı olmak, d) Fiziksel yeterlilik testlerinde başarılı olmak. Yaş 21-45 Profesyonel (Sözleşmeli) yardımcı hakemler arasından performansa dayalı olarak MHK’nun önerisi Yönetim Kurulu’nun onayıyla yıllık sözleşmeler ile en fazla 47 yaşına kadar uzatılabilir. Tavsiye/onay MHK Sayı ÜKH sayısının 2 katıdır. Profesyonel (Sözleşmeli) yardımcı hakemler ÜKYH kadrosundan belirlenir. Profesyonel (Sözleşmeli) yardımcı hakem sayısı MHK’nın tavsiyesi, TFF Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. 26 Kokart Kırmızı

MADDE 53 - FIFA HAKEMLİĞİ VE FIFA YARDIMCI HAKEMLİĞİ FIFA Hakem ve FIFA Yardımcı Hakemlerin görev alanı ile FIFA Hakemliğine ve FIFA Yardımcı Hakemliğe giriş koşulları aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir. FIFA HAKEMİ (FIFA H) Görev alanı FIFA, UEFA müsabakaları ve diğer tüm müsabakalarda görevlendirilir. Giriş şartları a) ÜKH kadrosunda bulunmak, b) FIFA’nın belirlediği koşullara sahip olmak, c) FIFA’nın belirlediği yaş sınırında olmak, d) İyi derecede İngilizce bilmek ve bunu dil sınavı sonuçlarıyla belgelemek, e) En az toplam 2 sezon ÜKH kadrosunda görev yapmış olmak. Yaş FIFA tarafından belirlenir. Tavsiye/onay MHK tarafından Yönetim Kurulu onayına sunulur. Kadro FIFA tarafından belirlenir. Kokart FIFA FIFA YARDIMCI HAKEMİ (FIFA YH) Görev alanı FIFA, UEFA müsabakaları ve diğer tüm müsabakalarda yardımcı hakem ve dördüncü hakem olarak görevlendirilir. Giriş şartları a) ÜKYH kadrosunda bulunmak, b) FIFA’nın belirlediği koşullara sahip olmak, c) FIFA’nın belirlediği yaş sınırında olmak, d) İyi derecede İngilizce bilmek ve bunu dil sınavı sonuçlarıyla belgelemek, e) En az toplam 2 sezon ÜKYH kadrosunda görev yapmış olmak. Yaş FIFA tarafından belirlenir. Tavsiye/onay MHK tarafından Yönetim Kurulu onayına sunulur. Kadro FIFA tarafından belirlenir. Kokart FIFA

MADDE 54 - FIFA KADIN HAKEMLİĞİ VE FIFA KADIN YARDIMCI HAKEMLİĞİ FIFA Kadın Hakem ve FIFA Kadın Yardımcı Hakemlerin görev alanı ile FIFA Kadın Hakemliğine ve FIFA Kadın Yardımcı Hakemliğe giriş koşulları aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir. FIFA KADIN HAKEMİ (FIFA KH) Görev alanı FIFA ve UEFA’nın düzenlediği müsabakalarda hakem olarak görevlendirilir. Giriş şartları a) KBH unvanına sahip olmak, b) FIFA’nın belirlediği koşullara sahip olmak, 27 c) FIFA’nın belirlediği yaş sınırında olmak, d) İyi derecede İngilizce bilmek ve bunu dil sınavı sonuçlarıyla belgelemek. Yaş FIFA tarafından belirlenir. Tavsiye/onay MHK tarafından Yönetim Kurulu onayına sunulur. Kadro FIFA tarafından belirlenir. Kokart FIFA FIFA KADIN YARDIMCI HAKEMİ (FIFA KYH) Görev alanı FIFA ve UEFA’nın düzenlediği müsabakalarda yardımcı hakem olarak görevlendirilir. Giriş şartları a) KBYH unvanına sahip olmak, b) FIFA’nın belirlediği koşullara sahip olmak, c) FIFA’nın belirlediği yaş sınırında olmak, d) İyi derecede İngilizce bilmek ve bunu dil sınavı sonuçlarıyla belgelemek Yaş FIFA tarafından belirlenir. Tavsiye/onay MHK tarafından Yönetim Kurulu onayına sunulur. Kadro FIFA tarafından belirlenir. Kokart FIFA

MADDE 55 - VİDEO YARDIMCI HAKEMLİĞİ Video Yardımcı Hakemliğinin görev alanı ve Video Yardımcı Hakemliğine giriş koşulları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. VİDEO YARDIMCI HAKEM (VAR) KADROSU Görev alanı VAR uygulaması olan müsabakalarda VAR / AVAR hakemi olarak görevlendirilen hakemdir. Giriş şartları VAR Sertifikasına sahip olmak. Yaş En fazla 49 Tavsiye/onay VAR belgesi bulunan hakemler arasından MHK’nın önerisi Yönetim Kurulu’nun onayı ile her sezon öncesi yeniden belirlenir. Kadro İhtiyaç kadar

MADDE 56 - PLAJ FUTBOL HAKEMLİĞİ Plaj Futbol Hakemi görev alanı ve Plaj Futbol Hakemliğine giriş koşulları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. İL PLAJ FUTBOL HAKEMİ (İPFH) Görev alanı İl düzeyindeki resmi ve özel plaj futbolu müsabakaları ile MHK’nin uygun gördüğü diğer müsabakalarda görevlendirilen hakemdir. Giriş şartları a. Vizeli olarak en az 1 sezon İH olarak görev yapmış olmak, b. En az 19 en fazla 32 yaşında olmak 28 c. MHK’nın gerekli görmesi halinde klasman terfi kurslarında başarılı olmak, d. MHK’nın gerekli görmesi halinde Fiziksel yeterlilik testlerinde başarılı olmak. Yaş 19- 49 Tavsiye/onay İHK’nin önerdiği ve MHK’nin onayladığı adaylar arasından Plaj Futbolu Hakem Kursu’nu (e-öğrenme dahil) başarı ile tamamlayanlar, İHK önerisi ve MHK’nin onayı ile dahil olur. Sayı İhtiyaç kadar Kokart Plaj Futbolu Beyaz KLASMAN PLAJ FUTBOL HAKEMİ (KPFH) Görev alanı Tüm Plaj futbolu müsabakaları ile MHK’nın uygun gördüğü diğer müsabakalarda görevlendirilen hakemdir. Giriş şartları a) Vizeli olarak en az toplam 2 sezon İPFH olarak görev yapmış olmak, b) En fazla 35 yaşında olmak, c) MHK’nın gerekli görmesi halinde klasman terfi kurslarında başarılı olmak, d) Fiziksel yeterlilik testlerinde başarılı olmak. Yaş 22- 47 Tavsiye/onay BHK’nin önerdiği ve MHK’nin onayladığı adaylar arasından, KPFH Kursu’nu (e- öğrenme dahil) başarı ile tamamlayanlar, BHK önerisi ve MHK’nin onayı ile dahil olur. Sayı MHK tarafından belirlenir. Kokart Plaj futbolu Mavi

MADDE 57 - FIFA PLAJ FUTBOLU HAKEMLİĞİ FIFA Plaj Futbolu Hakemi görev alanı ve FIFA Plaj Futbolu Hakemliğine giriş koşulları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. FIFA PLAJ FUTBOLU HAKEMİ (FIFA PFH) Görev alanı FIFA, UEFA, BSWW’da dahil olmak üzere tüm Plaj Futbolu müsabakaları ve MHK’nın uygun gördüğü diğer müsabakalarda görevlendirilen hakemdir. Giriş şartları a. KPFH kadrosunda bulunmak, b. FIFA’nın belirlediği koşullara sahip olmak, c. FIFA’nın belirlediği yaş sınırlarında olmak, d. İyi derecede İngilizce bilmek ve bunu dil sınavı sonuçları ile belgelemek, e. Vizeli olarak en az toplam 2 sezon KPFH kadrosunda görev yapmış olmak. Yaş FIFA tarafından belirlenir. Tavsiye/onay MHK tarafından Yönetim Kurulu onayına sunulur. Kadro FIFA tarafından belirlenir. Kokart FIFA BEACH SOCCER 29

MADDE 58 – İL FUTSAL HAKEMLİĞİ VE KLASMAN FUTSAL HAKEMLİĞİ İl Futsal Hakemliği ve Klasman Futsal Hakemliği görev alanları ve İl Futsal Hakemliği ve Klasman Futsal Hakemliği giriş koşulları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. İL FUTSAL HAKEMİ (İFH) Görev alanı İl düzeyindeki resmi ve özel futsal müsabakaları ile MHK’nin uygun gördüğü diğer müsabakalarda görevlendirilen hakemdir. Giriş şartları a) Vizeli olarak en az bir sezon İH olarak görev yapmış olmak, b) En az 19 en fazla 32 yaşında olmak, c) MHK’nın gerekli görmesi halinde klasman terfi kurslarında başarılı olmak, d) MHK’nın gerekli görmesi halinde Fiziksel yeterlilik testlerinde başarılı olmak. Yaş 19- 49 Tavsiye/onay İHK’nin önerdiği ve MHK’nin onayladığı adaylar arasından Futsal Hakem Kursunu (e-öğrenme dahil) başarı ile tamamlayanlardan, İHK önerisi ve MHK’nin onayı ile dahil olur. Sayı İhtiyaç kadar Kokart Futsal Beyaz KLASMAN FUTSAL HAKEMİ (KFH) Görev alanı Tüm futsal müsabakaları ile MHK’nın uygun gördüğü diğer müsabakalarda görevlendirilen hakemdir. Giriş şartları a. Vizeli olarak en az toplam 2 sezon İFH olarak görev yapmış olmak, b. En fazla 35 yaşında olmak, c. MHK’nın gerekli görmesi halinde klasman terfi kurslarında başarılı olmak, d. Fiziksel yeterlilik testlerinde başarılı olmak. Yaş 22- 47 Tavsiye/onay BHK’nin önerdiği ve MHK’nin onayladığı adaylar arasından, KFH Kursunu (e-öğrenme dahil) başarı ile tamamlayanlardan BHK önerisi ve MHK’nin onayı ile dahil olur. Sayı MHK tarafından belirlenir. Kokart Futsal Mavi

MADDE 59 - FIFA FUTSAL HAKEMLİĞİ FIFA Futsal Hakemliği görev alanı ve Fusal Hakemliğine giriş koşulları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. FIFA FUTSAL HAKEMİ (FIFA FH) Görev alanı FIFA ve UEFA da dahil olmak üzere tüm futsal müsabakaları ve MHK’nin uygun gördüğü diğer müsabakalarda görevlendirilen hakemdir. Giriş şartları a. KFH kadrosunda bulunmak, b. FIFA’nın belirlediği koşullara sahip olmak, c. FIFA’nın belirlediği yaş sınırlarında olmak, d. İyi derecede İngilizce bilmek ve bunu dil sınavı sonuçları ile belgelemek, 30 e. Vizeli olarak en az toplam 2 sezon KFH kadrosunda görev yapmış olmak. Yaş FIFA tarafından belirlenir. Tavsiye/onay MHK tarafından Yönetim Kurulu onayına sunulur. Kadro FIFA tarafından belirlenir. Kokart FIFA FUTSAL C.

GÖZLEMCİLER

MADDE 60 - GÖZLEMCİLİĞE GİRİŞ KOŞULLARI Gözlemcilik yapabilmek için; 1) Vizeli olarak en az 2 yıl futbol hakemliği yapmış olmak, 2) 30 - 50 yaşları arasında bulunmak, 3) En az lise ve dengi okul mezunu olmak, 4) İnternet üzerinden iletişim yapabilecek ve uygulamaları kullanabilecek düzeyde bilgisayar kullanıcısı olmak, 5) Aktif olarak, futbol branşında faaliyeti olan spor kulübü ve bağlı kuruluşlarında fahri veya profesyonel yönetici, teknik adam, futbolcu, sağlık ekibi çalışanı, futbol hakemi, menajer ve TFF temsilcisi olmaması, 6) Görsel, işitsel, yazılı (İnternet dahil) ve sosyal medyada futbol yorumcusu olarak görev yapmamış ve halihazırda yapmıyor olmak, 7) TFF Yönetim Kurulu tarafından sportif engel teşkil ettiği belirtilen kişilerden olmamak, 8) Futbol Disiplin Talimatı uyarınca bir defada 45 gün, toplamda 90 gün ve daha fazla ceza almış olmamak, 9) Futbol Disiplin Talimatı’nın “Hükümlülük” kenar başlıklı maddesinde belirtilen suçlardan biri nedeniyle kesin hüküm giymemiş olmak şarttır. MADDE 61 - GÖZLEMCİLİĞE BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER Gözlemciliğe başvuru için gerekli belgeler aşağıdadır; a) ”Geçerli arşivli adli sicil kaydı”, b) “Geçerli öğrenim belgesi”, c) "Geçerli Kimlik Belgesi”. d) Gözlemci Bilgi Formu, e) Vize dekontu, 31 f) Hakemliği bırakma dilekçesi (Hakem ise)

MADDE 62 - GÖZLEMCİ KLASMAN KADROLARI 1) Sezon sonunda her klasmandaki gözlemciler Madde 64’de belirtilen kriterlere göre ayrı ayrı sıralanır. MHK kadrodan çıkarılacak gözlemcileri bu sıraya bağlı kalarak belirler. Belirlenen bu gözlemciler şartlarını karşıladıkları klasmanlara ilave edilir. 2) Klasman kadrolarında varsa eksikler MHK tarafından tertip edilecek klasman terfi kursları ile tamamlanır. 3) MHK Başkan ve üyeleri, görevde oldukları süre içinde giriş şartlarını taşıdıkları gözlemci kadrosunda, kadro sayısı dışında kalmak kaydıyla, yer alırlar. Ancak kurul başkan ve üyeleri, üyelikleri süresince gözlemcilik görevini yerine getiremezler. 4) Kurul Başkan ve üyeleri, görevlerinin sona ermesi durumunda vize işlemlerini tamamlayarak giriş şartlarını taşıdıkları gözlemci kadrosunda yer alırlar. MADDE 63 - GÖZLEMCİ KLASMAN TERFİ KURSLARI 1) MHK, kadro eksiği olan klasmanlar için klasman terfi kursları tertipler. 2) MHK, klasman terfi kurslarına davet edilecek bir üst klasman için giriş şartları tutan gözlemcileri, bu bölümün Madde 64’de belirtilen kriterlere göre merkezi veya bölgesel olarak kendi klasmanında sıralar. 3) Terfi kurslarına çağrılacak aday gözlemci sayısı bir üst klasmana alınması planlanan gözlemci sayısının en fazla iki katıdır. 4) Klasman terfi kursları sonucunda başarılı olan gözlemciler kadro eksiği kadar bir üst klasman kadrosuna ilave edilir. 5) Klasman terfi kursları her türlü yazılı, görüntülü sınavları, mülakatları vb. içerebilir. Kurs programını ve içeriklerini MHK belirler. 6) Kurslar ÜKG için merkezi diğer klasmanlar için merkezi veya bölgesel olarak yapılır. 7) BG adayı sayısı, her ilin İHK başkan ve üyeleri hariç, vizeli İG sayısının en fazla % 10'u kadardır. Bu sayı 2'den az ise 2 aday teklif edilebilir.

MADDE 64- GÖZLEMCİ KADRO BELİRLEME KRİTERLERİ 1) MHK, gözlemcileri değerlendirirken ve kadrolara ayırırken aşağıda belirtilen kriterlerin tümünü veya bazısını dikkate alabilir: a) Kariyer puanı, b) Seminer ve eğitimlere katılım, c) Müsabaka Sayısı, 32 d) Sınav Notları, e) Kurs değerlendirmesi (maç izleme, gözlemci raporu doldurma, görüntülü sınav, mülakat, bilgisayar kullanımı ve benzeri değerlendirmeleri ifade eder), f) Öğrenim Durumu, g) Yaş Durumu, h) MHK Değerlendirmesi, i) Ceza Puanı (Hata Puanı), j) Disiplin Cezası. 2) MHK gözlemcilerin herhangi bir alt kadroya tenziline karar vermeye yetkilidir.

MADDE 65 - GÖZLEMCİLİKTEN ÇIKARILMA NEDENLERİ VE SONUÇLARI 1) Aşağıda sayılanlar gözlemcilikten çıkarılma nedenleridir: a) Bu talimatın Madde 60’de belirtilen gözlemciliğe giriş koşullarından birini kaybetmek, b) Bir sezonda, MHK tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olmaksızın toplam 2 defa görev kabul etmemek veya göreve gitmemek, c) İllerde MHK, İHK veya İE ve UE tarafından yapılan eğitimlere, bir sezonda mazeretsiz olarak 3 defa katılmamak, d) Aktif olarak, futbol branşında faaliyeti olan spor kulübü ve bağlı kuruluşlarında fahri veya profesyonel yönetici, teknik adam, futbolcu, sağlık ekibi çalışanı, menajer ve TFF temsilcisi olmak. e) Görsel, işitsel, yazılı (internet dahil) ve sosyal medyada futbol yorumcusu olarak görev almak f) TFF Yönetim Kurulu tarafından sportif engel teşkil ettiği belirtilen kişilerden biri durumuna düşmek. g) Futbol Disiplin Talimatı uyarınca bir defada 45 gün, toplamda 90 gün ve daha fazla ceza almış olmak, h) Futbol Disiplin Talimatı’nın “Hükümlülük” kenar başlıklı maddesinde belirtilen suçlardan biri nedeniyle kesin hüküm giymiş olmak. 2) Bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerle kadrodan çıkartılanların vizeleri iptal edilir. Kadrolardan çıkarılanlar takip eden sezon gözlemci ve mentör kadrolarına başvuramazlar.

MADDE 66 - İL GÖZLEMCİLİĞİ İl Gözlemciliği görev alanları ve İl Gözlemciliği giriş koşulları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 33 İL GÖZLEMCİSİ (İG) Görev alanı İl bazında oynanan, atamaları İHK tarafından yapılan resmi ve özel tüm il müsabakalarını yöneten hakem ve yardımcı hakemleri izler ve değerlendirir. Giriş şartları a. Vizeli olarak en az toplam 2 sezon İH olarak en az 10 resmi müsabakada görev yapmış olmak, b. MHK'ye yazılı olarak başvurmak ve MHK tarafından düzenlenen İG Aday Kursu'nda başarılı olmak. Yaş 30 - 65 Tavsiye/onay İHK tarafından belirlenen İG adayları listesinde olmak kaydı ile MHK tarafından düzenlenen İG Aday Kursu’nu başarı ile tamamlayanlar arasından, BHK’nin tavsiyesi ve MHK'nin onayı ile dahil olunur. Kadro İhtiyaç kadar.

MADDE 67- BÖLGESEL GÖZLEMCİLİK Bölgesel Gözlemcilik görev alanları ve Bölgesel Gözlemcilik giriş koşulları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. BÖLGESEL GÖZLEMCİ (BG) Görev alanı Bölgesel Amatör Ligde oynanan ve ataması BHK tarafından yapılan müsabakalarda görev yapan hakem, yardımcı hakem ve dördüncü hakemleri izler ve değerlendirir. Amatör müsabakalarda İHK tarafından verilen gözlemcilik görevlerini yapar. Giriş şartları a. En az toplam 3 sezon İG olarak görev yapmış olmak veya b. Profesyonel ve Bölgesel Amatör Liglerde toplam olarak, en az 3 sezon Hakem veya 5 sezon Yardımcı Hakem olarak görev yapmış olmak. Yaş 30 - 60 Tavsiye/onay İHK tarafından belirlenen listede olmak kaydı ile BHK/MHK Kadro Bölgesel Amatör Lig takım sayısının en fazla bir buçuk (1,5) katıdır. MHK bu sayıyı en fazla % 20 oranında değiştirebilir. MHK, TFF/MHK bölgesel yapılanmasına göre her bir bölge için BG sayısını belirleyebilir.

MADDE 68 - KLASMAN GÖZLEMCİLİĞİ Klasman Gözlemciliği görev alanları ve Klasman Gözlemciliği giriş koşulları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. KLASMAN GÖZLEMCİSİ (KG) Görev alanı En üst 2 profesyonel lig ve Türkiye Kupası final, yarı final ve çeyrek final müsabakaları hariç tüm müsabakalarda görev yapan hakem, yardımcı hakem ve dördüncü hakemleri izler ve değerlendirir. Amatör müsabakalarda İHK tarafından verilen gözlemcilik görevlerini yapar. Giriş şartları a) En az 5 sezon BG kadrosunda bulunmak (mazeret süresi hariç), veya, 34 b) Profesyonel Liglerde toplam olarak, en az 5 sezon Hakem veya 8 sezon Yardımcı Hakem olarak görev yapmış olmak, veya, c) FIFA KH ve FIFA KYH klasmanında görev yapmış olmak. Yaş 30 - 60 Tavsiye/onay MHK’nin belirlediği, Klasman gözlemciliğe giriş şartları tutan adaylar arasından, kursu başarı ile tamamlayanlar, MHK nin onayı ile kadroya dahil edilir. Kadro 2. ve 3. Lig takım sayısının en fazla 2 katı kadar olabilir.

MADDE 69 – ÜST KLASMAN GÖZLEMCİLİĞİ Üst Klasman Gözlemciliği görev alanları ve Üst Klasman Gözlemciliği giriş koşulları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. ÜST KLASMAN GÖZLEMCİSİ (ÜKG) Görev aalanı Tüm müsabakalarda görev yapan hakem, yardımcı hakem ve dördüncü hakemleri izler ve değerlendirir. Giriş şartları a)En az 1 yıl MHK Başkanlığı veya en az 4 yıl MHK Üyeliği yapmış olmak veya, b)FIFA Hakemliği yapmış olmak veya, c) En üst profesyonel ligde, en az 5 sezon hakem olarak görev yapmak veya, d) Mazeret süresi hariç en az 1 sezon en üst profesyonel ligde hakem olarak görev yapmak ve KG kadrosunda (mazeret süresi hariç) en az 5 sezon bulunmak veya, e) FIFA KH klasmanında en az 5 sezon görev yapmış olmak. Yaş 30-65 Tavsiye/onay MHK’nin açtığı ÜKG Aday Kursu’nu başarı ile tamamlayanlar arasından kadro ihtiyacına göre seçim yapar. Kadro En fazla en üst iki profesyonel lig toplam takım sayısı kadardır.

MADDE 70- FUTSAL GÖZLEMCİLİĞİ Futsal Gözlemciliği görev alanları ve Futsal Gözlemciliği giriş koşulları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 35 FUTSAL GÖZLEMCİSİ (FG) Görev alanı İl bazında veya ulusal seviyede oynanan, atamaları İHK tarafından yapılan resmi ve özel tüm Futsal müsabakalarını yöneten hakem ve yardımcı hakemleri izler. Giriş şartları a. En az 2 sezon İH yapmış olmak, b. MHK onayı ile İHK tarafından açılan kurs ve/veya seminerlerde başarılı olmak. Yaş 30 - 65 Tavsiye/onay İHK tarafından belirlenen FG adayları listesinde olmak kaydı ile MHK tarafından düzenlenen FG Aday Kursu’nu başarı ile tamamlayanlar arasından, İHK’nin tavsiyesi MHK’nin onayı ile dahil olunur. Kadro İhtiyaç kadar

MADDE 71 - PLAJ FUTBOLU GÖZLEMCİLİĞİ Plaj Futbolu Gözlemciliği görev alanları ve Plaj Futbolu Gözlemciliği giriş koşulları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. PLAJ FUTBOLU GÖZLEMCİSİ (PFG) Görev alanı İl bazında veya ulusal seviyede oynanan atamaları İHK tarafından yapılan resmi ve özel tüm plaj futbolu müsabakalarını yöneten hakem ve yardımcı hakemleri izler. Giriş şartları a. En az 2 sezon İH yapmış olmak, b. MHK onayı ile İHK tarafından açılan kurs ve/veya seminerlerde başarılı olmak. Yaş 30 - 65 Tavsiye/onay İHK tarafından belirlenen PFG adayları listesinde olmak kaydı ile MHK tarafından düzenlenen PFG Aday Kursu’nu başarı ile tamamlayanlar arasından, İHK’nin tavsiyesi MHK’nin onayı ile dahil olunur. Kadro İhtiyaç kadar

D. MENTÖRLER

MADDE 72 - MENTÖRLÜĞE GİRİŞ KOŞULLARI 1) Aktif olarak futbol hakemliği yapıyor olmak veya daha önce futbol hakemliği yapmış olmak, 2) Lisans veya ön lisans mezunu olmak, 3) İnternet üzerinden iletişim yapabilecek ve uygulamaları kullanabilecek düzeyde bilgisayar kullanıcısı olmak, 4) Aktif olarak, futbol branşında faaliyeti olan spor kulübü ve bağlı kuruluşlarında fahri veya profesyonel yönetici, teknik adam, futbolcu, sağlık ekibi çalışanı, menajer ve TFF temsilcisi olmamak. 5) Görsel, işitsel, yazılı (İnternet dahil) ve sosyal medyada futbol yorumcusu olarak daha 36 önceden görev yapmamış ve halihazırda da yapmıyor olmak 6) TFF Yönetim Kurulu tarafından sportif engel teşkil ettiği belirtilen kişilerden olmamak, 7) Futbol Disiplin Talimatı uyarınca bir defada 45 gün, toplamda 90 gün ve daha fazla ceza almış olmamak, 8) Futbol Disiplin Talimatı’nın “Hükümlülük” kenar başlıklı maddesinde belirtilen suçlardan biri nedeniyle kesin hüküm giymemiş olmak gerekir.

MADDE 73 - MENTÖRLÜĞE BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER Mentörlüğe girişte aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi zorunludur: a) ”Geçerli arşivli adli sicil kaydı”, b) ”Geçerli öğrenim belgesi”, c) ”Geçerli Kimlik Belgesi”, d) Mentör Bilgi Formu, e) Vize dekontu.

MADDE 74 - İL MENTÖRÜ İl Mentörü görev alanları ve İl Mentörü giriş koşulları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. İL MENTÖRÜ (İM) Görev alanı İH’lerini izlemek. Giriş şartları a) En az 3 yıl BH ve en az 3 yıl BG olarak görev yapmış olmak, b) Faal hakem ise profesyonel liglerde hakem veya yardımcı hakem olmak, c) İM Aday Kursunda başarılı olmak. Yaş 30-70 Tavsiye/onay İM Aday Kursuna katılacaklar İHK tarafından BHK’ye önerilir. BHK tavsiye edilen isimleri MHK’ye sunar. Kadro Söz konusu ilin, İH sayısının en fazla 1/4’ü kadardır.

MADDE 75 - BÖLGESEL MENTÖRLÜK Bölgesel Mentörlük görev alanları ve Bölgesel Mentörlük giriş koşulları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. BÖLGESEL MENTÖR (BM) Görev alanı BH’leri izlemek. Giriş şartları a) Faal hakem ise profesyonel liglerde hakemlik veya En üst 3 ligde yardımcı hakemlik yapmış olmak, b) Profesyonel Liglerde en az 5 yıl gözlemcilik, hakemlik veya yardımcı hakemlik yapmış olmak, 37 c) BM Aday Kursu’nda başarılı olmak. Yaş 30-70 Tavsiye/onay BM aday kursuna katılacaklar İHK tarafından BHK’ye önerilir. BHK, tavsiye edilen isimleri MHK’ye sunar. Kadro BH sayısının en fazla 1/4’i kadardır.

MADDE 76 - KLASMAN MENTÖRLÜĞÜ Klasman Mentörlüğü görev alanları ve Klasman Mentörlüğü giriş koşulları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. KLASMAN MENTÖRÜ (KM) Görev alanı KH lerini izlemek. Giriş şartları a) Faal FIFA unvanlı hakem olmak veya b) En az 3 yıl en üst 2 profesyonel liglerde hakem olarak görev yapmış olmak veya c) En az toplam 1 yıl MHK üyeliği yapmış olmak d) KM Aday Kursu’nda başarılı olmak. Yaş 30-70 Tavsiye/onay KM Aday Kursu’na katılacaklar MHK tarafından belirlenir. Kadro KH toplam sayısının en fazla 1/4’ü kadardır.

MADDE 77 - ÜST KLASMAN MENTÖRLÜĞÜ Üst Klasman Mentörlüğü görev alanları ve Üst Klasman Mentörlüğü giriş koşulları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. ÜST KLASMAN MENTÖRÜ (ÜKM) Görev alanı Bütün hakemleri izlemek. Giriş şartları a) Eski FIFA unvanlı hakem olmak veya b) En az 5 yıl FIFA KH kadrosunda bulunmak veya c) En az 10 sezon en üst profesyonel ligde hakem olarak görev yapmış olmak ve d) ÜKM Aday Kursu’nda başarılı olmak. Yaş 30-70 Tavsiye/onay ÜKM Aday Kursu’na katılacaklar MHK tarafından belirlenir. Kadro ÜKH toplam sayısının en fazla 1/5’i kadardır.  EĞİTİMCİLER

MADDE 78- EĞİTİMCİLİĞE GİRİŞ KOŞULLARI Eğitimciler aşağıdaki şartlara sahip olmak zorundadırlar: a) Lisans veya ön lisans mezunu olmak, b) En az 30, en fazla 55 yaşında olmak, 38 c) En az 5 sezon hakemlik yapmış olmak, d) MHK’nin düzenlediği eğitimci kurslarında başarılı olmak, e) Aktif olarak, futbol branşında faaliyeti olan spor kulübü ve bağlı kuruluşlarında fahri veya profesyonel yönetici, teknik adam, futbolcu, sağlık ekibi çalışanı, futbol hakemi (ÜKH futsal ve plaj futbolu eğitimcileri için bu şart aranmaz), menajer ve TFF temsilcisi olmamak, f) Görsel, işitsel, yazılı (İnternet dahil) ve sosyal medyada futbol yorumcusu olarak daha önceden görev yapmamış ve halihazırda da yapmıyor olmak g) TFF Yönetim Kurulu tarafından sportif engel teşkil ettiği belirtilen kişilerden olmamak, h) Futbol Disiplin Talimatı uyarınca bir defada 45 gün, toplamda 90 gün ve daha fazla ceza almış olmamak, i) Futbol Disiplin Talimatı’nın “Hükümlülük” kenar başlıklı maddesinde belirtilen suçlardan biri nedeniyle kesin hüküm giymemiş olmamak,

MADDE 79 – İL EĞİTİMCİLİĞİ İl Eğitimciliği görev alanları ve İl Eğitimciliği giriş koşulları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. İL EĞİTİMCİSİ (İE) Görev alanı İl seviyesinde düzenlenen eğitimlerde görev yaparlar. Giriş şartları a) En üst iki ligde faal hakem olmak veya b) En az 1 yıl KH veya KYH veya KG olarak görev yapmış olmak veya c) En az 3 yıl BH veya BYH ya da BG olarak görev yapmış olmak ve d) İE aday kursunda başarılı olmak. Yaş 30 – 65 Tavsiye/onay İHK/BHK/MHK Kadro İhtiyaç kadar

MADDE 80 - ULUSAL EĞİTİMCİLİK Ulusal Eğitimcilik görev alanları ve Ulusal Eğitimcilik giriş koşulları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. ULUSAL EĞİTİMCİ (UE) Görev alanı MHK’nın görevlendirdiği eğitimleri vermek. Giriş şartları a) En üst iki ligde hakemlik veya en az 10 yıllık FIFA YH olmak veya b) En üst iki ligde gözlemcilik yapmış veya yapıyor olmak ya da faal FIFA unvanlı hakem olmak, c) UE aday kursunda başarılı olmak. Yaş 30-70 Tavsiye/onay MHK/MHK Kadro İhtiyaç kadar 39

MADDE 81 – PROFESYONEL (SÖZLEŞMELİ) EĞİTİMCİ Profesyonel Eğitimciler, MHK’nin önerisi ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile belirlenir.

MADDE 82- MENTÖR EĞİTİMCİSİ 1) MHK, Mentör Eğitimcisi Kursu’nda başarılı olanlar arasından uygun gördüklerine Mentör Eğitimcisi unvanı verilmesi yönünde Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulunabilir. 2) Mentör Eğitimcileri, tercihen, eğitimcilik yapmış ya da yapıyor olan, klasmanlarda hakemlik veya yardımcı hakemlik yapmış kişiler arasından seçilir. MHK kadroları Yönetim Kurulu’nun onayına sunar.

MADDE 83 – YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER Bu talimatın yürürlüğe girmesi ile 08.05.2019 tarihinde yürürlüğe giren Merkez Hakem Kurulu Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır

MADDE 84- YÜRÜRLÜK Bu Talimat, TFF Yönetim Kurulu’nun 14.08.2020 tarih ve 45 sayılı toplantısında kabul edilmiş ve 14.08.2020 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir