SAĞLIK

BERBER VE KUAFÖRLER İÇİN EK ÖNLEM

Ordu İl Hıfzıssıhha Meclisi Berber,Güzellik Salonu ve Kuaförlerin yüz göz koruyucu maske takmasını zorunlu hale getirdi.

BERBER VE KUAFÖRLER İÇİN EK ÖNLEM

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni 

tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam 

etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması 

nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.

Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit 

etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere 

tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla 

paylaşmaktadır.

06.05.2020 tarihli 89780865-153-E.7647 sayılı “Berber/Güzellik Salonu/Kuaförlerin Açılması 

Genelgesi” konulu İçişeri Bakanlığı Genelgesi’nin ve 47 nolu Ġl Hıfzıssıhha Kurul Kararı’nın 11. 

maddesinde yer alan “Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine 

verilmeyecek, ancak sakal tıraşı makinesi ile kısaltma şeklinde yapılabilecektir” maddesi sektörden 

gelen talepler doğrultusunda “Bilimsel Danışma Kurulu” tarafından değerlendirilmiştir. Değerlendirme 

sonucunda COVID-19’un ana bulaşma yolunun, virüsü taşıyan kişinin konuşma, öksürme ve 

hapşırması sırasında ortaya çıkan damlacıklar olması nedeni ile ustura veya tıraş makinası kullanılarak 

sakal tıraşına izin verilmesi ve tıraş yapılırken 1 metre mesafe korunamayacağından maskeye ek olarak 

yüz/göz koruyucu kullanılmasının uygun olduğu belirtilmiştir. 

Ayrıca Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ne “COVID-19 Kapsamında 

Güzellik Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler” eklenmişi ve bu eklemelere istinaden aynı 

rehberde yer alan “Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarında Alınması Gereken Önlemler” başlığındaki 

“bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetinin sunumu 

geçici süreliğine durdurulmalıdır” ibaresi kaldırılmış ve içinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayata 

ilişkin işleyişi kolaylaştırmak adına bazı cümle düzenlemeleri yapılmıştır.

Benzer şekilde “Market ve Süpermarketlerde Alınması Gereken Önlemler” başlığı altında da 

Bilimsel Danışma Kurulunun önerisi ile “Çalışan ve müşteri dahil en az 8 metrekareye 1 kişi olacak 

Şekilde içeriye müşteri alınmalıdır” cümlesi “Çalışan ve müşteri dahil en az 4 metrekareye 1 kişi 

olacak şekilde içeriye müşteri alınmalıdır” şeklinde değiştirilmiş ve işleyişi kolaylaştırmak amacıyla 

yeme içme alanları, gıda maddelerinin paketlenmesi konularında güncelleme yapılmıştır.

Bu kapsamda Ordu ili genelinde;

1- Berber, kuaför ve güzellik salonlarında, güzellik merkezlerinde, market ve süpermarketlerde 

yukarıda belirtildiği şekilde hareket edilmesine, ayrıca tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde Sağlık 

Bakanlığının yayınlamış olduğu güncel Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ne göre iş ve işlemlerin 

yürütülmesine, Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve 

uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına,

gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara 

uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası  verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem 

yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi 

kapsamında gerekli adli iĢlemlerin baĢlatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.