BİLİM

ASKERE TAHHÜTNAMELİ SÜLÜS

Askerlik şubesi yeni askere gideceklere sülüsünü vermeden önce,birliğine teslim oluncaya kadar,eylence ve konvoy yapmayacağına dayir tahhütname imzalatıyor.

ASKERE TAHHÜTNAMELİ SÜLÜS

Ordu İl Hıfzıssıhha kurulu Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplanarak, asker eylenceleri ve konvoyları konusunda bakanlık genelgesi doğrultusunda kararlar aldı. Alınan karar gereği, son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal edilerek asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin gerçekleştirildiği gözlemlenmektedir. Asker uğurlamaları, başta askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlarda bulunan vatandaşlarımızın sağlığını ve ülkemizin salgın ile mücadelesindeki başarısını riske atmaktadır. 

Bu çerçevede asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek adına

Ordu ili genelinde;

1. Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil 

eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu 

oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesine,

2. Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci 

derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş 

vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine,

3. Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) 

yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere 

pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi aktivitelerde 

bulunmayacaklarına dair bir örneği ekte sunulan taahhütname alınmasına,

4. Askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin ilgili 

Valilik/Kaymakamlıklara bildirilmesine,

5. Toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla, 

Valilik/Kaymakamlıklarca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya 

konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe (bu kişilerin teslim olacağı) bildirilmesine,

Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve 

uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına,

gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara 

uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası 

verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem 

yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi 

kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,oy birliği ile karar verilmiştir"denildi.