SAĞLIK

ÖĞRENCİ YURDU KARANTİNA HASTANESİNE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Ordu İl Hıfzıssıhha Kurul Ordu KYK Lebibe Karlıbel Öğrenci Yurdunun kullanılmasına, lüzumu halinde karantina hastanesine dönüştürülmesine karar verdi.

ÖĞRENCİ YURDU KARANTİNA HASTANESİNE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Yapılan açıklamada ; Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit 

etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere 

tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla 

paylaşmaktadır.

Yine 13.04.2020 tarih 30 nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararında; komplike olmayan hastaların 

hastane dışında izole edilebilmesi amacıyla Ordu KYK Lebibe Karlıbel Öğrenci Yurdunun kullanılmasına, lüzumu halinde karantina hastanesine dönüştürülmesine, gerekli hazırlıkların ilgili 

kurumlar tarafından ivedilikle yapılmasına, karar verilmiştir.

Son yapılan COVID-19 numune değerlendirmelerinde pozitiflik oranlarında artış saptanmış 

olup, bu pozitif vakaların da büyük bir kısmının temaslılardan olması, bireylerin taburculuk sonrası 

sosyal izolasyonu yeterince oluşturamadığını göstermektedir. Bu hususta Sağlık Bakanlığı Halk 

Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 27.04.2020 tarih 00116746127 barkod numaralı “Hastane Dışı Kesin Vaka Takibi” konulu gelen yazısına göre; “Ancak burada vakanın klinik ve sosyal ölçütlerinin 

değerlendirmesi söz konusu olup, toplum sağlığı açısından COVID-19 hastalığı ile mücadelede 

hastalığın yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla, kesin vakalar ile temaslılarının izolasyonu en 

önemli stratejidir. Kesin vakaların hastanelerde veya şartları uygun belirlenmiş alanlarda (KYK, 

misafirhane, otel vb.) tedavi ve izolasyonuna imkanlar dahilinde devam edilmesi ve gözlem altında 

tutulmaları esastır.” denilmektedir.

COVID-19 pandemisi ile mücadele kapsamında ilimize yaz aylarında il dışından gelen vatandaşların sayısında artış ve bununla birlikte vaka sayısında artış ihtimali bulunmaktadır. İlimizde 

görülebilecek vaka sayısındaki artışın önüne geçmek maksadıyla ilave tedbirlerin alınmasına ihtiyaç 

duyulmuştur.

Bu kapsamda Ordu ili genelinde; 

1- 27.05.2020 tarihi itibariyle Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) çalışılmak üzere alınan 

numune sonucu pozitif olan vatandaşların hastaneye veya şartları uygun belirlenmiş alanlara (KYK, misafirhane, otel vb.) yatırılarak tedavi ve takip edilmesine,

2- PCR çalışılmak üzere numune alınan ve hastanede yatmayan vatandaşlardan, numune 

sonuçları pozitif çıkan vatandaşların İl Sağlık Müdürlüğü (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı) 

tarafından ambulans veya ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezi’ne tahsis edilen izolasyon için uygun şartları taşıyan araçlar vasıtasıyla hastanelere transferinin koordine edilmesine,

3- Yapılan tetkikler neticesinde Bilgisayarlı Tomografi sonucu COVID-19 hastalığı ile uyumlu 

olan ve PCR sonucu negatif olan vakaların tedavilerinin hastanede ya da evde izolasyon şeklinde 

yapılmasına vakayı muayene eden hekim tarafından Sağlık Bakanlığı’nca yayınlanan güncel COVID-19 rehberi doğrultusunda karar verilmesine,

4- PCR sonucu pozitif olan fakat Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel COVID-19 

rehberine göre hastayı muayene eden hekim tarafından komplike olmadığı tespit edilen COVID-19 

vakalarının takip ve tedavilerinin yapılması maksadıyla Lebibe Karlıbel Öğrenci Yurdunun Ordu 

Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ek binası olarak hizmet vermesine,

5- Yurtdışından gelen vatandaşların HSYS (Halk Sağlığı Yönetim Sistemi)’ye kaydedilerek

onamlarının alınıp aile hekimleri tarafından 14 gün boyunca evlerinde izlenmesi, kolluk kuvvetleriyle evde izolasyon kurallarına uymalarının sağlanmasına,

6-İl dışından gelen vatandaşların Sağlık Bakanlığı talimatları doğrultusunda gerekli görüldüğü 

durumlarda HSYS (Halk Sağlığı Yönetim Sistemi)’ye kaydedilerek onamlarının alınıp aile hekimleri 

tarafından 14 gün boyunca evlerinde izlenmesinin sağlanmasına,

Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve 

uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına, 

gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara 

uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem 

yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi 

kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

 

Oy birliği ile karar verilmiştir.